І-во тримесечие

 

Междинен доклад

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН

Отчети и справки

Счетоводна политика

Оповестяване към ФО

 

 

ІІ-ро тримесечие

 

Междинен доклад

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Пояснения 

Финансов отчет

Счетоводна политика

КФН Баланс

 

 

ІІІ-то тримесечие

 

Междинен доклад

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН

Финансов отчет по МСС

Пояснения

 

 

ІV-то тримесечие

 

Междинен доклад

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН

Финансов отчет по МСС

Пояснения

 

 

Годишен доклад

 

1. Доклад за за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

2. Пояснения към финансовия отчет

3. Форми на финансови отчети по МСС

4. Заверен финансов отчет

5. Годишен доклад за 2012 година

6. Декларации

7. Одиторски доклад

8. Програма ДКУ

9. Информация, съгласно прил.10