І-во тримесечие

 

 

ІI-ро тримесечие

 

 

 

ІII-то тримесечие

 

 

IV-то тримесечие

 

 

Годишен доклад

-Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;

-Заверен от регистриран одитор финансов отчет;

-Пояснения към финансовия отчет;

-Одиторски доклад;

-Годишен доклад за 2013;

-Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;

-Декларации на отговорните лица;

-Финансов отчет съгласно МСС;

-Информация съгласно приложение №10 от Наредба №2