„Български пощи” ЕАД участва в изпълнението на международен проект „Съвременен център за кибер-защита” (Advanced Cyber - Defense Center) с акроним ACDC. Проектът е по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”, направление „Киберсигурност”.

  Направлението “Киберсигурност” е насочено към разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с зловреден софтуер от тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на компютъра без знанието на неговия собственик. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, предотвратяване и/или почистване от проникнал зловреден софтуер в корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични данни.

  Проектът ACDC се изпълнява от консорциум от 28 /двадесет и осем/ компании в 14 държави – членки на ЕС, сред които и „Български пощи” ЕАД. Осъществява се в рамките на 30 месеца (01.02.2013 г. – 31.07.2015 г.). Общата му стойност е 15 538 831.71 EUR, като участието на “Български пощи” ЕАД в проекта е на стойност 360 700 EUR, в т.ч. 50% или 180 350 EUR са предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ от ЕК.

  Със своята иновативност и мащабност проектът  ACDC няма аналог на територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки  са в съответствие с политиката за информационна сигурност  в мрежата на националния пощенски оператор „Български пощи” ЕАД, както и в мрежите на  неговите корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в нашата мрежа е основа за решаването на проблема с кибер сигурността на национално ниво.

  Предвижда се ACDC да се превърне в устойчив европейски съвременен център за киберзащита чрез изграждане на мрежа от национални центрове за подкрепа, интегрирани към единна база данни – Централизирана клирингова къща, предлагаща пълен набор от анти-ботнет услуги. ACDC предоставя инструменти и сензори за установяване на свързани с ботнет киберзаплахи и за смекчаване на кибератаки срещу мрежи, уебсайтове, компютри на крайни потребители и мобилни устройства. 

  Във връзка с проекта в страните от Европейския съюз се създава т.нар. ACDC общност чрез единна социална платформа за споделяне и обмен на информация. До този момент от България са се присъединили: СЕРТ–България, „Информационно обслужване” АД, УНСС, 2 института на БАН (Институт по математика и информатика и Института по ИКТ), Националната лаборатория по вирусология.при БАН, ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи”, Националният статистически институт, НКЖИ, компании от частния бизнес, Великотърновският университет, телеком Теленор.

  Повече за проекта…