Услугата “Телепоща” е услуга за приемане, предаване по факс и доставяне на съобщения по реда на препоръчаните кореспондентски пратки – на адреса на получателя срещу подпис.
Услугата се предоставя в пощенски станции с обособени работни места, на които са монтирани факс апарати.
Съобщенията са текстови или графични документи с формат А4. Услугата се предоставя чрез служебен формуляр, който се попълва от подателите в пощенските станции. Формулярът може да се попълни и на сайта на Български пощи с възможност за съхранение и отпечатване или да се изтегли и попълни на ръка.
Допълнителни услуги към услугата “Телепоща”.
-    “Заверка на съдържанието”– подателят предоставя две идентични копия на попълнения формуляр, едно от които се заверява на всяка страница с датно клеймо и подпис на приемащия служител и се връща на подателя, а второто копие се предава по факс на пощенската станция по местополучаване за доставяне на адреса на получателя. Допълнителната услуга „Заверка на съдържанието” задължително се предоставя  с „Известие за доставяне”.
-    “До поискване” - съобщението се доставя на гише в посочената от подателя пощенска станция при поискване от получателя срещу подпис..
-    “Известие за доставяне” – при доставяне получателят оформя с подпис и дата на доставяне “Известие за доставяне”, който се връща на подателя.
-    “Луксозна телепоща” - съобщението се доставя на избрана от подателя луксозна бланка (картичка) на адреса на получателя срещу подпис.

Цените за допълнителните услуги се добавят към основната цена за приемането, предаването и доставянето на съобщение от една страница. За всяка следваща страница се заплаща допълнителна цена.

Срокът за доставяне на съобщения „Телепоща” за получатели с адреси, обслужвани от пощенски станции с факс апарати, е до 12 чàса от часа на подаване на съобщението.
Срокът за доставяне на съобщения „Телепоща” за получатели с адреси, обслужвани от пощенски станции без факс апарати е до следващия работен ден.

При отсъствие на получателя от адреса в пощенската му кутия се оставя известие, в което се посочват ПС, работното място и краен срок за получаване на съобщението в пощенската станция, който е три работни дни от доставяне на известието.

Недоставената телепоща се връща на подателя.