Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.

Пощенските колети са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).

Международните колети могат да се изпращат по земен или по въздушен път.

Пощенските колети имат следните ограничения за размери и тегло:

Вътрешни

– тегло до 20 кг;

- размери - за всяко едно от трите измерения (дължина, ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.

Международни

Ограниченията за размери и тегло на международните пощенски колети зависят от държавата на местоназначение и могат да бъдат:

- тегло - до 31,5 кг.

- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.

Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.

Обременителни колети – размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети или изискват специални грижи.

Размери на обременителни колети:

- вътрешни - до 1 м в едно от трите измерения (дължина, ширина и височина).

За чупливи и обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.

Вътрешните и международни пощенски колети могат да се приемат по желание на клиента със следните допълнителни услуги:

  • „Известие за доставяне” - при заплащане на допълнителна цена подателят получава писмено известие, оформено с подпис от получателя.
  • „До поискване” - в адреса подателят посочва само пощенска станция, пощенски код и три имена на получател. Колетът се доставя при поискване от получателя в пощенската станция.
  • „Обявена стойност” - отговорност на пощенския оператор до размера на обявената стойност на съдържанието на колета в случай на загуба, кражба или повреда. Международен колет с обявена стойност може да се изпрати само за държавите, които предоставят тази услуга.
  • „Обявена стойност” и „Наложен платеж” - услугата е достъпна само за вътрешни колети – пратката се доставя на получателя след заплащане на определена от подателя сума.

Цената на допълнителните услуги се добавя към основната цена на пратката.

Пощенски колети се приемат

  • на гише в пощенската станция;
  • от адреса на клиента – срещу допълнително заплащане.

Колетите се приемат отворени с цел проверка на съдържанието.

При приемането на международни колети се спазват всички нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване, както и изискванията за забранени за влагане предмети и предмети, приемани при определени условия.

Митническият контрол и обмитяването на международните пощенски пратки се извършва съгласно Закона за митниците и правилника за неговото приложение.

 

Задължително изискване за подадените колети е опаковката да отговаря на теглото и съдържанието на пратката.

 В офисите на Български пощи се предлагат подходящи опаковки / Пликове и опаковки /

Вътрешните и входящите международни колетни пратки се доставят на получателя или на упълномощено от него лице срещу подпис до 20 дни след получаването им в пощенската станция по доставяне, след което се връщат на подател. Колетните пратки се доставят в пощенската станция. На адреса на получателя се доставят срещу заплащане на допълнителна цена.

За повече информация / Общи условия/

Забележка: На основание Член RC 144.9 от Правилника за пощенските колети за върнат международен колет подателят дължи:

  • цена за връщане;
  • неанулирани цени и налози, дължими на избрания пощенски оператор на местоназначението в момента на връщането на пратката на подателя.

Договор "Free return"

Пощенски станции, приемащи пратки по договор "Free Return"