Пощенски пратки са:

Кореспондентска пратка (писмо и/или пощенска карта) е пощенска пратка, която съдържа писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката.

Печатно произведение е пощенска пратка, съдържаща вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и получател, написан върху пратката.

Малък пакет е пощенска пратка, която съдържа предмети със или без търговска стойност.

Секограми са релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия, изпращани от и/или до незрящи и слабовиждащи лица или официално признати институти за незрящи и слабовиждащи лица и оформени с регламентираните отличителни знаци.

Пощенските пратки са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).

Кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети и секограми могат да бъдат изпращани:

  1. Като "Непрепоръчани" или „Препоръчани” /с допълнителна услуга "Препоръка"/. Препоръката е договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, с възможност за проследяване по баркод номер на пратката.
  2. „Без предимство”(с по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне) или „С предимство” – пренасят се и се доставят по най-бързия възможен начин.

Международните препоръчани пратки се приемат само „С предимство”.

„Съгласно нормативите за качество, определени с решение на КРС:

80% от вътрешните непрепоръчани пратки без предимство се доставят в рамките на 2 работни дни след деня на подаването им в пощенската служба. 80% от вътрешните непрепоръчани пратки с предимство  се доставят на следващия работен ден след деня на подаването им.

80% от международните непрепоръчани пратки без предимство от Европа се доставят в рамките на 5 работни дни след деня на подаването им. 85% от международните непрепоръчани пратки с предимство от Европа се доставят в рамките на 3 работни дни след подаването им."

Други допълнителни услуги:

„Известие за доставяне (обратна разписка)” - при заплащане на допълнителна цена подателят получава писмено известие, оформено с подпис от получателя.

„До поискване” - в адреса подателят посочва само пощенска станция, пощенски код и три имена на получател. Пратката се доставя при поискване от получателя в пощенската станция.

„Обявена стойност” – отговорност но пощенския оператор до размера на обявената стойност на съдържанието на пратката в случай на загуба, кражба или повреда. Международна пратка с обявена стойност може да се изпрати само за държавите, които предоставят тази услуга.

Обявена стойност и наложен платеж”; - услугата е достъпна само за вътрешни пратки – пратката се доставя на получателя след заплащане на определена от подателя сума.

„SMS уведомяване за получателя и подателя“ на вътрешни пратки и колети.

Цената на допълнителната услуга се добавя към цената за тегло на пратката.

Пример за цена за кореспондентска пратка (писмо) формат Р за страната с тегло до 50 гр.:

- обикновена, без предимство – цена за тегло - 0,75 лв.;

- обикновена, с предимство – цена за тегло - 1,25 лв.;

- препоръчана без предимство и с предимство – към съответната цена за тегло се добавя цена за препоръчана пратка 0,90 лв.

Задължително е пратките да бъдат адресирани точно и ясно, като бъдат спазени всички изисквания, гарантиращи правилното идентифициране на получателя.

Ограниченията за размери на писмовните пратки (кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми) са както следва:

  • Формат Pмалка писмовна пратка - кореспондентска пратка и пощенска карта с размери:

Кореспондентска пратка – ограничения за размери:

минимални: 90х140 мм;

максимални: 165х245мм;

максимална дебелина 5 мм;

тегло до 50 грама.

Пощенска карта - ограничения за размери:

минимални 90х140мм с отклонение до 2мм;

максимални:120х235мм с отклонение от 2мм.

  • Формат Gголяма писмовна пратка - кореспондентска пратка с размери:

 минимални: 90х140 мм;

 максимални: 305х381мм;

 максимална дебелина 20 мм; 

 максимално тегло  500 грама.

  • Формат Е – обемна писмовна пратка - кореспондентска пратка, печатно произведение, малък пакет с размери:

Минимални: не по-малки от 90х140мм с отклонение до 2мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 170 мм, като най-големият размер не може да превишава 100мм.

Максимални: дължината, ширината и дебелината, събрани заедно образуват максимален сбор 900мм, като най-големият размер в едно от трите измерения не може да превишава 600мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 1040мм, като най-големият размер не може да превишава 900мм.

  • Класифициране на пратки по формати P, G и E.

В случай, че непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един или повече от четирите критерии (дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат, в случай, че се вмества в размерите на този формат.

Непрепоръчаните печатни произведения и малки пакети се класифицират във формат Е.

Максималното допустимо тегло на писмовните пратки заедно с опаковката е следното:

кореспондентска пратка – до 2 кг;

печатно произведение – до 5 кг;

малкък пакет – до 2 кг;

пратки за незрящи и слабовиждащи лица – до 7 кг.

Задължително изискване за подадените пратки е опаковката да отговаря на теглото и съдържанието на пратката.

Малките пакети и печатните произведения се приемат отворени с цел проверка на съдържанието.

При приемането на международни пратки се спазват всички нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване, както и изискванията за забранени за влагане предмети и предмети, приемани при определени условия.

При подаване на пощенски пратки трябва да се има предвид, че те не могат да съдържат забранени за поставяне в пощенските пратки предмети и вещества.

Вътрешните и входящите международни препоръчани пратки се доставят на получателя или на упълномощено от него лице до 20 дни след получаването им в пощенската станция по доставяне, след което се връщат на подател.

Вътрешните и входящите международни непрепоръчани пратки се доставят в пощенската кутия на адреса на получателя.

Митническият контрол и обмитяването на международните пощенски пратки се извършва съгласно Закона за митниците и правилника за неговото приложение.

За повече информация /Общи условия/