ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА СТОКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВЛОЖЕНИ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

Ако очаквате да получите международна пощенска пратка със стоково съдържание от държава извън ЕС, независимо дали поръчка от интернет магазин или подарък от физическо лице /приятел/, може да се наложи да следвате процедура за митническо оформяне. Ние ще Ви помогнем да направите това, т.е. да представите необходимите декларации, документи и да заплатите съответните такси с нашата услуга:

МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

УСЛОВИЯ:

„Български пощи“ ЕАД има право да подава от името на клиента митнически декларации с намален набор от данни за допускане за свободно обращение на пощенски пратки по отношение на стоките в тях, ако те отговарят на следните условия:

 1. Стойността им не надвишава левовата равностойност на 1000 EUR;
 2. По отношение на тях не е подадено заявление за възстановяване или опрощаване;
 3. Те не са обект на забрани и ограничения.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Необходимо е клиентът да предостави по имейл, по факс или в обслужващата го пощенска станция следните документи:

 1. Попълнена „Декларация-Съгласие“,подписана собственоръчно;
 2. Попълнена “Декларация за стойност”,подписана собственоръчно;
 3. Поръчка от сайта или фактура, съпоставима с номера за проследяване на пратката;
 4. Търговски документ, съдържащ описание, стойност и условия за доставка на получаваните стоки;
 5. Извлечение за заплащане от банкова карта.
 

 

 

СТЪПКИ:

 1. Свалете и попълнете "Декларация-Съгласие" и "Декларация за стойност" /виж образци и формуляри//Декларация-Съгласие можете да попълните и на гърба на Уведомителното писмо в случай, че сте получили такова/;
 2. Приложете:
  • поръчка от сайта на електронния търговец, съпоставима с номера за проследяване на пратката и документ доказващ Вашето плащане (извлечение от банкова сметка, Pay Pal или др.);
 3. Изпратете окомплектованите документи на електронна поща, като пощенска пратка или по факс виж списък на ПС предлагащи услугата;
 

 

 

ПРЕДИМСТВА:

 1. Опростена процедура за деклариране на стоките:
  • без посещаване на митническо бюро;
  • без загуба на време и разходи за транспорт;
  • без електронен подпис;
  • без EORI регистрация.
 2. „Български пощи“ ЕАД заплаща от името на клиента дължимите суми за мито и ДДС към Агенция Митници;
 3. „Български пощи“ ЕАД изпраща пратката в пощенската станция обслужваща адреса на клиента;
 4. Клиентът заплаща дължимите суми за мито и ДДС на „Български пощи“ ЕАД в пощенската станция при получаване на пратката. 
 

 

ЦЕНИ:

Цена за услугата "Митническо предсатвителство" се заплаща 12,00 лв. с включен ДДС.

За пратки (малък пакет, М чувал и колетна пратка) подлежащи или задържани от митническите власти за осъществяване на митнически контрол, се заплаща цена 4,80 лв. с включен ДДС.
За изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ за един вид стока се заплаща цена 20,00 лв. с включен ДДС.
За изготвяне на митническа декларация /ДЕАД/ за всеки следващ вид стока се заплаща цена 5,00 лв. с включен ДДС.
За изготвяне на декларация за митническа облагаема стойност /ДМОС/ се заплаща цена 5,00 лв. с включен ДДС.
За извършване на пълно митническо обслужване „от врата до врата“ освен цената за митническо представителство или изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ се доплаща и цена за доставка на куриерска пратка за сметка на получателя.

 

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба. За повече информация: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/receiving-stock.

 

Ако получавате или сте поръчали стоки извън Европейския съюз, трябва да сте готови, че може да се наложи да плащате ДДС и мито. Когато получавате пратка от ЕС, но стоките в пратката са с произход държава извън ЕС, също може да се наложи да плащате ДДС и мито. Имайте предвид, че не е важно от къде пристига пратката, като пощенска пратка, а стоките в нея с какъв произход са.

В кои случаи трябва да плащате вносни мита и ДДС?

Когато стойността на стоката вложена в пощенската пратка е до левовата равностойност на 30 лв, няма да се налага да плащате вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС).

Когато общата стойност на стоките в пощенска пратка надвишава левовата равностойност на 30 лв., но е до левовата равностойност на 150 EUR, не се дължи мито, но се дължи ДДС.

Когато общата стойност на стоките в пратка надвишава левовата равностойност на 150 EUR се дължи и мито и ДДС.

Често задавани въпроси

Въпрос: Какво означава това, че „Български пощи“ ЕАД действа като косвен представител?

Отговор: Това основно означава, че „Български пощи“ ЕАД може да представлява получателя пред митническата администрация въз основа на разрешение /декларация-съгласие/, подписано от получателя. Като косвен представител „Български пощи“ ЕАД извършва правни действия от свое име и за сметка и в интерес на лицето, което представлява.

Въпрос: От услугата „Митническо представителство“ могат да се възползват само физически лица или могат да се възползват и юридически лица?

Отговор: Услугата „Митническо представителство“ се предоставя, както на физически лица, така и на юридически лица, които внасят стоки от трети страни в пощенски пратки (стоки с нетърговски или търговски характер).

Въпрос: Защо получателят на международна пратка трябва да плаща допълнителни цени, свързани с митническото оформяне /цена за митническо представителство/?

Отговор: Във връзка с предоставянето на услугата „Митническо представителство“, „Български пощи“ ЕАД е изправена пред разходи, които не са незначителни. Като дружество с търговска цел, „Български пощи“ ЕАД трябва да компенсира тези разходи поне с частични приходи. Ето защо „Български пощи“ ЕАД начислява цена за услугите, предоставени на своите клиенти, а в този случай цената се заплаща от получателя.

Въпрос: Ще трябва ли получателят да заплати държавни вземания за пратка със стоково съдържание на стойност над 30 лева и до левовата равностойност на 150 евро?

Отговор: Пратките на стойност над 30 лева и до левовата равностойност на 150 EUR са безмитни, а клиентът / получателят ще трябва да заплати само начисленото ДДС (20%) и цената за услугите, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД - Митническо представителство, представяне пред митница, доставяне на пратка с еднократно пълномощно и др.

Въпрос: Трябва ли клиентът/получателят да подписва декларация-съгласие при следващо получаване на пратка?

Отговор: Разрешението /декларация-съгласие/ е валидно, само за конкретна пратка/или за множество пратки получени с една поръчка от сайта или пратки получени заедно от различни поръчки.

Въпрос: Как ще бъдат обработвани и съхранявани личните данни, които се предоставят при митническото оформяне?

Отговор: „Български пощи“ ЕАД има издадено удостоверение  за администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 0018416/20.07.2006 г. и обработва личните данни на своите клиенти,  при спазване на разпоредбите на Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

 Въпрос: Как „Български пощи“ ЕАД определя стойността на стоките в пощенските пратки?

Отговор: Стойността на стоките в пратката не се определя от „Български пощи“ ЕАД. Стойността на стоките, съдържащи се в пратката, се доказват от получателя на пратката. Това е така наречената митническа стойност на стоките, която се състои от цената платена за стоките плюс цената за превоз /транспортните такси/. В случай, че има платена застраховка, и тя се добавя. За пратките, чиято стойност не може да бъде доказана чрез реално платената или договорената цена, тя се определя от митническите служители по време на процедурата за оформяне с помощта на методи, определени в Закона.

Въпрос: Какво ще бъде включено в митническата стойност за начисляване на мито/ ДДС, когато стоките се пускат в свободно обращение от митническите служители?

Отговор: В митническата стойност на внесените стоки  ще бъдат включени следните позиции:
1. стойността на стоките;
2. транспортните разходи;
3. застраховка, опаковка и други разходи направени за пратката до получаването й /ако има такива/

Въпрос: В цената за пощенската услуга не е ли включена цената за митническо оформяне? Какво включва цената за пощенската услуга, заплатена от подателя при изпращането на пратката?

Отговор: В цената за пощенската услуга, заплатена от подателя на пратката, не са включени цени за митническо оформяне или за представяне на стоките пред митническата администрация при внос от трети страни.

В цената за пощенската услуга, заплатена от подателя на пратката, са включени разходите за транспортиране на пратката от местоположението на подателя до местоназначението, доставката,  както и цените за други незадължителни пощенски услуги като: проследяване, застраховка, доставка до адрес и т.н.

 Въпрос: Защо пратки изпратени от физически лица до получатели физически лица, за които няма извършено плащане (подаръци), изпратени от трети държави, подлежат на митническо оформяне и оценка на мито/ДДС?

 

Пратки от физически лица до получатели физически лица, с нетърговски характер /т.е за които няма извършено плащане /подаръци/ до левовата равностойност на 45 евро се считат за декларирани за допускане за свободно обращение, чрез представянето им пред митница (без митническа декларация за внос) при условие, че изисканите данни са приети от митническите органи (данните от митническите декларации CN 22/23).

За пратки от физически лица до получатели физически лица, с нетърговски характер (т.е за които няма извършено плащане /подаръци/) над левовата равностойност на 45 евро до левовата равностойност на 700 евро се оформят, с митническа декларация за внос, като се прилага по благоприятна за лицето възможност при определяне на държавните вземания – мито, ДДС, а именно определена ставка от 2,5 % за мито или % мито, съгласно тарифна ставка по определени условия в Закона.

 

Въпрос: Каква е разликата между услугите Представяне пред митница и Митническо представителство?

Отговор:

Услугата „Представяне пред Митница“ включва дейностите които БП извършва , свързани с представянето на стоките пред митница /изготвяне и електронна обработка на декларация за временно складиране, при необходимост от физически контрол – отварянето им и преопаковането им с материали на БП/, разходи по съхранението на пратките във временния склад. Цената за представяне пред митница е 4,80 лева, съгласно чл. 51 от „Цени на неуниверсални пощенски услуги и други търговски дейности, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД“.

Услугата „Митническо представителство“ означава, че „Български пощи“ ЕАД може да представлява получателя пред митническата администрация въз основа на разрешение /декларация-съгласие/, подписано от него. Цената за услугата е 12 лв. съгласно чл. 69 т.13. от „Цени на неуниверсални пощенски услуги и други търговски дейности, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД“. Цената включва обработката на предоставените пред БП документи от клиента - проверяване, разпечатване, електронно подаване и оформяне с митническа декларация на стоки за освобождаване и заплащане на дължимите вземания на Агенция Митници с цел допускането на пратките за свободно обръщение и крайна употреба. При доставяне на пратката получателите заплащат дължимите вземания, вкл. цената от 12 лв. за услугата „Митническо представителство“.

Цената от 4,80 лева за услугата „Представяне пред митница“ се начислява за всички пратки, представени пред Митница, без значение дали се дължат или не държавни вземания за тях и без значение дали се използва услугата „Митническо представителство“ или не.

 

Въпрос: Имат ли право митническите власти да задържат пратка с произход на стоките в нея трета страна, при положение, че левовата равностойност на стоките не надвишава 30 лв.?

Отговор:

Пратката може да бъде задържана по решение на митнически инспектор до доказване стойността на стоките, вложени в нея. Стойността на стоките в пратката не се определя от БП, а се доказва пред митническата администрация от получателя на пратката. При доставка на пратката, дори и в случай че не се дължат държавни вземания, се заплаща цената от 4,80лв. за услугата „Представяне пред митница“, както и цена 12 лв., в случай че е ползвана услугата на Български пощи „Митническо представителство“.

 

ВНИМАНИЕ!

Пратките, подлежащи на митнически контрол, се съхраняват в продължение на 90 дни. След този период подлежат на връщане към подателите.