ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА СТОКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВЛОЖЕНИ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

Ако очаквате да получите международна пощенска пратка със стоково съдържание от държава извън ЕС, независимо дали поръчка от интернет магазин или подарък от физическо лице /приятел/, може да се наложи да следвате процедура за митническо оформяне. Ние ще Ви помогнем да направите това, т.е. да представите необходимите декларации и документи и да заплатите съответните такси като ползвате нашите услуги.

 

Считано от 1 юли 2021 г.:

 1. С ДДС ще се облагат всички стоки с произход от трети страни или територии (обект на дистанционни продажби), внесени в ЕС независимо от тяхната стойност.
 2. Въвеждат се специални режими за опростявания при събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR:

1) Специален режим  за дистанционни продажби на стоки с произход  от трети страни или територии (схема за внос на едно гише - IOSS).

2) Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос.

Тези опростявания са транспонирани в националното данъчно законодателство с изменението на ЗДДС от 08.12.2020 г., и са в сила от 01.07.2021 г.

В тази връзка от 01.07.2021 г. е въведена Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 (Митническа декларация за допускане за свободно обръщение за пратка, която се ползва от освобождаване от вносно мито в съответствие с чл. 23, параграф 1 или чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009).

Схемите за подаване на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 са три и те са:

 • Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/;
 • Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/;
 • Стандартна схема.

 

1. Какво представлява Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/?

IOSS е система за онлайн продавачите и онлайн пазарите/платформите, която улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС на извършените от тях  дистанционни продажби на стоки за купувачи в ЕС.

IOSS също така улеснява процеса за купувача, който ще се таксува само в момента на покупката /в момента на покупката купувачът заплаща ДДС/, вследствие на което няма да се налага да заплаща непредвидени такси при доставката на стоките. Клиентите не трябва да предоставят документи във връзка с митническото оформяне / декларации, поръчка от сайт и др./ освен документ за самоличност/пълномощно, необходими за доставката на пратката.

При доставката на пратките  по Схема за внос на едно гише (IOSS) клиентът ще подписва пълномощно за Косвено представителство на БП пред Агенция Митници / за изготвяне на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 /за съответната пратка.

Не се изпраща заявление до Български пощи, че клиентът ще се представлява сам пред митническите власти.

Ако продавачът не е регистриран по IOSS, купувачът ще трябва да плати ДДС и такса за митническото оформяне, начислявани в момента на внос на стоките в ЕС.

 

2. Какво представлява Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/?

Специалният режим е за пощенските оператори/куриерските служби за деклариране и плащане на ДДС при внос, в случай че продавачите или пазарите/платформите не изберат да се регистрират по Схема за внос на едно гише (IOSS).

В случай, че онлайн продавачите или онлайн пазарите/плат­формите не са се регистрирали по IOSS, ДДС трябва да бъде събиран преди доставянето на стоките до клиента от пощенския оператор/куриерската служба, отговорни за доставката на пратката. Събраното ДДС ще се плаща на компетентните органи ежемесечно от пощенските оператори/куриерските служби.

Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос може да се прилага от „Български пощи“ ЕАД в случай, че са изпълнени едновременно следните условия:

а) стоките в пратките са със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро;
б) стоките са различни от акцизни стоки;
в) стоки за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);
г) стоки които се допускат за свободно обръщение на територията на страната;
д) стоки на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната;
е) стоки на които получател е данъчно незадължено лице (физическо лице), установено на територията на страната;

„Български пощи“ ЕАД ще извърши всички митнически формалности вместо вас – като подаде Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката, за което ще подпишете пълномощно за Косвено представителство на БП пред Агенция Митници при доставката на пратката, без да е необходимо да предприемате предварително каквито и да е действия.

Цената за предоставяне на услугата е 3,90 лв., съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД.

Цената за услугата от 3,90 лв. и начисления ДДС се заплащат от клиента в пощенската станция при доставката на пратката. Клиентите не трябва да предоставят документи във връзка с митническото оформяне / декларации, поръчка от сайт и др./ освен документ за самоличност/пълномощно, необходими за доставката на пратката.

 

В случай, че стоките не отговарят едновременно на горепосочените условия следва да бъдат декларирани с митническа декларация с намален набор данни (Н6) или със стандартна митническа декларация (Н1). В този случай клиентът ще бъде уведомен, че пратката му е задържана за митническо оформяне.

           - „Български пощи“ ЕАД има право да подава, от името на клиента, митнически декларации с намален набор от данни (H6) за допускане за свободно обръщение на пощенски пратки по отношение на стоките в тях. Цената за услугата "Митническо представителство" /Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане за свободно обращение - Н6/ е 16,80 лв. с включен ДДС, считано от 01.07.2021 г.;

 • За изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ за един вид стока се заплаща цена 36,00 лв. с включен ДДС;
 • За изготвяне на митническа декларация /ДЕАД/ за всеки следващ вид стока се заплаща цена 9,60 лв. с включен ДДС.

 

3. Какво представлява Стандартна схема при подаване на МД Н7 (без използване на двата специални режима - IOSS или Специален режим)

Стандартна схема при подаване на МД Н7 е за получатели на пратки, които желаят сами да се представляват пред митническите органи. Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 може да се подава от 01 юли 2021 г. в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция Митници, при условия, че:

 • собствената стойност на пратката не надвишава 150 EUR;
 • пратката не съдържа акцизни стоки;
 • стоките, вложени в пратката не са обект на забрани и ограничения.

      В случай, че стоките не отговарят на горепосочените условия, същите следва да бъдат декларирани в МИСВ със стандартна митническа декларация по колона Н1 от ДР.

Информация можете да намерите на сайта на Агенция „Митници“.

Попълнената електронно митническа декларация с намален набор от данни при внос /по колонаH7/ моля да изпратите до Български пощи на имейл адрес [email protected] заедно с прикаченото тук попълнено и подписано от Вас заявление.
Ако отложите попълването на митническата декларация за по-късно, можете да изпратите само заявлението, за да информирате Български пощи за Вашето намерение да се представлявате сам.

 

Онлайн продавачите и онлайн платформите не могат да използват режима IOSS, за да декларират дистанционни продажби на стоки, извършени преди 1 юли 2021 г. Следователно стоките, закупени от трета държава или територия преди 1 юли 2021 г., за които митническата обработка в България се извършва на или след 1 юли 2021 г., ще подлежат на облагане с ДДС  и заплащане на цената за услугата на Български пощи /3,90лв/ за подаване на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплащане на възникналите задължения за ДДС за стоките при доставката на пратката.

  

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

 1. Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро;
 2. Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

 

Ползите за Вас като потребител

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про­давач се регистрира в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и цена за митническо оформяне по цени на Български пощи.


Повече информация на: 
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce