ЗАБРАНА ЗА ПОСТАВЯНЕ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА

НЕ ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАТИ ПО ПОЩАТА

Уважаеми клиенти,

С оглед съблюдаване на общите изисквания за безопасност и спазване на специфичното за отделните страни законодателство са наложени някои ограничения за стоките и веществата, които можете или не можете да изпратите в пощенска пратка.
Моля, запознайте се с информацията по-долу, за да разберете какво имате право да изпращате в пощенска пратка за чужбина.
Имайте предвид, че Вие сте отговорни за вложени в пощенските Ви  пратки ограничени или забранени вещества и стоки.
Изискванията по-долу обхващат всички международни пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД за изпращане на пощенски пратки.

Забранени вещества и стоки

Някои стоки не могат да бъдат изпращани по пощата. Други могат да се изпращат само при определени условия.

При никакви обстоятелства не могат да се изпращат по пощата следните вещества и стоки:

 • Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 • Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и стоки, включително боеприпаси (патрони за ловно, газово и бойно оръжие, гранати, снаряди, мини, детонатори/взриватели за тях/ и др.), независимо от техния вид, предназначение и дали са комплектовани с взривно вещество или взривното вещество от тях е отстранено;
 • Неприлични или противоречащи на нравствените норми стоки;
 • Стоки и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.

При определени условия могат да се изпращат по пощата следните стоки:

 • Движими паметници на културата.

Необходимо е да бъде издадено разрешение за износ или сертификат съгласно НАРЕДБА № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне.

 • Поставянето в пощенски пратки на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни стоки, представляващи ценност за подателя, се допуска само в пратки с обявена стойност в случай, че държавата на местоназначение приема този вид пратки и не е изрично забранено от вътрешното законодателство в страната на местоназначение;
 • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове. Повече информация за акцизните стоки, които можете да изпращате за страни от ЕС може да намерите тук.

Изпращане на стоки и вещества с писмено разрешение
Някои доставки изискват от Вас да получите официално разрешение от органите на страната на местоназначение.
Актуална информация за забранени, ограничени стоки и за стоки, за които се изисква разрешително, сертификат за произход и др. обикновено може да бъде намерена на уебсайта на пощенската администрация или посолството на страната на местоназначение.

Превоз на пратки с въздушен транспорт
Съдържанието на пратките може да бъде предмет и на забрани, включени в правилниците на IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт, и на ICAO - Международна организация за гражданска авиация.

Забраните за превоз по въздух включват материали/вещества и стоки за бита, които са запалими, отровни или със силно разяждащи свойства, поради което представляват опасност за въздухоплавателните средства и хората на борда им. Включени са и такива вещества /предмети/ стоки за бита, които променят свойствата си при промяна на атмосферното налягане. За да отговарят на разпоредбите относно авиационната безопасност, пратките трябва да бъдат проверени в съответствие с директивите на ЕС. Това важи както за вътрешни, така и за международни пратки. В случаите, когато съдържанието на пратката е забранено за превоз по въздух, пратката ще бъде върната обратно на подателя или конфискувана от правоимащите органи.

С оглед спазване на разпоредбите за авиационна безопасност в пощенските пратки е забранено поставянето на:

ЕКСПЛОЗИВИ

 • Фойерверки
 • Бомбички                                
 • Муниции
 • Барут 
 • Бенгалски огън
 • Увеселителни и сигнални ракети                                                                                                                        

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

 • Флакони под налягане
 • Запалки         
 • Кислородни бутилки
 • Газови бутилки и котлони
 • Спрейове
 • Пожарогасители

ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ                   

 • Ацетон и бензен
 • Разтворители и лепила                                                                                 
 • Бензин и течни горива
 • Бои и лакове
 • Парфюми
 • Всякакви течности с точка на запалване  ≤ 60°C
 • Алкохолни напитки >25% алкохол

ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ПРЕДМЕТИ

 • Дървени въглища
 • Кибрит

ОКИСЛИТЕЛИ                                                    

 • Химикали за кислородни генератори                
 • Пероксиди                                                             
 • Избелващи вещества                                           

ОТРОВНИ И ИНФЕКЦИОЗНИ ВЕЩЕСТВА

 • Пестициди
 • Земеделски химикали
 • Бактерии
 • Вируси                                                                                                                                                                             

РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ

 

РАЗЯЖДАЩИ ВЕЩЕСТВА                            

 • Акумулатори с киселина                                     
 • Живак и живачни съединения                                                                   
 • Киселини и основи                                              

РАЗЛИЧНИ ОПАСНИ СТОКИ                                                                                                      

 • Магнити
 • Двигатели
 • Сух лед /сух СО₂/
 • Батерии

* Забележка: Примерният списък на опасните предмети забранени за превоз по въздух е изготвен на база препоръките на Международната асоциация за въздушен транспорт (International Air Transport Association, IATA)

Превози на пратки в рамките на ЕС

Свободата на движение на стоките се изразява в премахване на всички ограничения в предлагането на стоки на територията на ЕС. Тя се прилага по отношение както на стоки, произхождащи от държава членка, така и на стоки, произхождащи от трета страна, но намиращи се в свободно обращение* в някоя държава от ЕС.

* За намираща се в свободно обращение в държава членка се счита стока, за която са изпълнени всички формалности по вноса и всички полагащи се мита или такси са били платени в държава членка на ЕС.

Превози на пратки извън рамките на ЕС

В международните пощенски пратки за страни извън ЕС, включително в пратки с обявена стойност, освен веществата и стоките, изброени по-горе, не могат да се поставят и други вещества и стоки, посочени в международни договори, както и стоки, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението. Ограниченията варират в зависимост от изискванията на държавата на местоназначение. Моля, изберете целевата страна, за да видите списък с ограничени стоки за тази страна. Някои стоки не могат да бъдат изпращани по пощата, а други могат да се изпращат, но само при определени условия.

Списък на ограничени и забранени стоки за някои държави можете да видите тук.

Списъците на ограничени и забранени стоки за различните държави членки на Всемирен пощенски съюз можете да видите тук - Country-specific list на английски език.

За общ преглед на митническите разпоредби за всяка страна, моля, посетете уеб сайта на Световната митническа организация.

Митнически декларации за доставки извън ЕС

За международни пратки извън Европейския съюз се изисква попълването на  митнически декларации.

 • Използвайте декларация международен обр.CN 22, ако изпращате малък пакет с тегло до 2 кг.
 • При изпращане на колетна пратка трябва да попълните СР72 / това е адресен формуляр, който придружава колета и в който е вградена митническа декларация международен обр. CN 23/.

Митническа декларация обр. CN 22 или адресен формуляр обр. СР72 ще ви бъдат предоставени в пощенската станция при приемането на вашата пратка.

 

ВНИМАНИЕ!

Имайте предвид, че Вие като подател сте отговорни за съдържанието на Вашите пощенски пратки!
“Български пощи” ЕАД не поема никаква отговорност за вреди или конфискация от митниците или от службите за сигурност!

Ако по някаква причина пратката Ви бъде конфискувана или задържана от митниците или от службите за сигурност, ще загубите правото си на обезщетение!

Включете фактура
В случай на търговски пратки, не забравяйте да приложите фактура. Това може лесно да се направи, като се използват специални самозалепващи се пликове, които да се прикачат към пратката. В повечето случаи добавянето на фактура ще предотврати отварянето на пратката ви от митническите служители /за доставки извън Европейския съюз/.

Адресиране
За да избегнете ненужни забавяния, моля, уверете се, че Вашата пратка е адресирана правилно.

Спецификации на адреси за държава
Моля, добавете телефонния номер на получателя и/или имейл, когато адресирате Вашата пощенска пратка. Това ще позволи на местната пощенска администрация  (в някои страни) да се свърже по-бързо с получателя.