ПИСМА ЗА СТРАНАТА

Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007г.

ЦЕНИ НА ПРАТКИ БЕЗ ПРЕДИМСТВО И ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО

Формат

Минимални размери

Максимални размери

Максимална дебелина

Максимално тегло

Формат P 
писмо

90 х 140 mm

165 x 245 mm

5 mm

50 гр.

Формат P 
пощенска карта

90 х 140 mm

120 x 235 mm

5 mm

50 гр.

Формат G

90 х 140 mm

305 x 381 mm

20 mm

500 гр.

Формат Е

90 х 140 mm

максимални: дължината, ширината и дебелината, събрани заедно образуват максимален сбор 900мм, като най-големият размер в едно от от трите измерения не може да превишава 600мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 1040мм, като най-големият размер не може да превишава 900мм.

Писмо – 2 кг.

Малък пакет – 2 кг.

Печатно произведение – 5 кг.

 Пратки за незрящи и слабовиждащи лица – 7 кг.

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ 

вид услуга/формат тегло пратки "без предимство" пратки "с предимство"
  (грама) (лева) (лева)
Малка писмовна пратка - формат  (P)   до 50 0,75 1,25
       
Голяма писмовна пратка - формат  (G)   до 100 0,85 1,35
от 101 до 250 1,00 1,65
от 251 до 500 1,15 1,90
       
Пощенска карта  до 50 0,45 0,75
       
Обемна писмовна пратка - формат  (Е)  до 50 0,90 1,35
от 51 до 100 0,95 1,45
от 101 до 250 1,10 1,70
от 251 до 500 1,30 2,00
от 501 до 1000 1,55 2,40
от 1001 до 2000 1,80 2,70
от 2001 до 3000 2,00 3,30
от 3001 до 4000 2,50 4,00
от 4001 до 5000 2,80 4,50
Пратка за незрящи и слабовиждащи лица до 7000 освободена освободена

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ

вид услуга/формат тегло пратки "без предимство" пратки "с предимство"
  (грама) (лева) (лева)
Пощенска карта  до 50 0,45 0,75

Кореспондентска
пратка до 2кг.


Печатно
произведение дo 5кг. 


Малък пакет до 2кг.

до 50 0,90 1,35
от 51 до 100 0,95 1,45
от 101 до 250 1,10 1,70
от 251 до 500 1,30 2,00
от 501 до 1000 1,55 2,40
от 1001 до 2000 1,80 2,70
от 2001 до 3000 2,00 3,30
от 3001 до 4000 2,50 4,00
от 4001 до 5000 2,80 4,50
Пратка за незрящи и слабовиждащи лица до 7000 освободена освободенаПРЕПОРЪКА И ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ

Допълнителни услуги

Цена

Забележка

Препоръка

0.90 лв

допълнително към цената за тегло

Обявена стойност

 

допълнително към цената за тегло и препоръка; максимален размер на обявена стойност 1000  лв

   до 50,00 лв.

0.60 лв

   от 50,01 до 100,00 лв.

1.20 лв

   от 100,01 до 150,00 лв.

1.80 лв

   от 150,01 до 200,00 лв.

2.30 лв

   от 200,01 до 300,00 лв.

3.60 лв

   от 300,01 до 400,00 лв.

4.60 лв

   от 400,01 до 600,00 лв.

6.60 лв

   от 600,01 до 800,00 лв.

8.80 лв

   от 800,01 до 1000,00 лв.

10.90 лв

 

ЦЕНИ

на допълнителни пощенски услуги за вътрешни кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети и пратки за незрящи и слабовиждащи лица

 

Допълнителни услуги

Цена

Забележка

До поискване

0.42 лв

допълнително към цената за тегло

Известие за доставяне

0.72 лв

допълнително към цената за тегло и препоръка

Наложен платеж

1,5% от сумата на наложения платеж, но не по-малко от 1,20 лв.

допълнително към цената за тегло, препоръка и обявена стойност

Еднократно приемане на пратки от адреса на потребителя:                          

 

допълнително към цената за тегло, независимо от броя се заплаща цена за разстоянието до адреса и обратно до пощенската служба

   до 5 км   

4.20 лв

   над 5 км, за всеки следващ км

0.60 лв

При сключен договор за приемане  на писмовни и колетни пратки от адреса на потребителя и/или доставяне на колетни пратки до адреса на  потребителя, по ред и условия, различни от "Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи"ЕАД" се заплаща месечна абонаментна цена: 

48.00 лв

за едно посещение на ден

96.00 лв

за две посещения на ден

извън регламентираните цени, за всяко следващо посещение на адрес, освен месечната абонаментна цена се заплаща за всяко по 6,00 лева.

За всеки кг. или част от него на доставена колетна пратка да жилището на получателя

0.60 лв

допълнително към месечната абонаментна цена

Абонаментни пощенски кутии

 

годишни цени

48.00 лв

голяма кутия

42.00 лв

малка кутия

Ключ за абонаментна пощенска кутия

5.40 лв

при повреда на кутията, бравата или загубване на ключа по вина на потребителя

Попълване на формуляри

0.30 лв

цената се заплаща за брой

Опаковане и преопаковане на печатни произведения и малки пакети

0.60 лв

стойността на материала се заплаща допълнително

Опаковане и преопаковане на колетна пратка

0.90 лв

За  получаване на пощенска пратка, паричен превод или пенсия с еднократно пълномощно 

0.60 лв

до три пъти в годината

За  получаване на пощенска пратка, паричен превод или пенсия със срочно пълномощно 

4.80 лв

издадено от юридическо лице

 Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.

 

За подадени в пощенската служба:

  1. еднократно или месечно количество, непрепоръчани и/или препоръчани с/без предимство пратки за страната се прави отстъпка от цената за тегло, както следва: 

Еднократно или месечно количество ( бр.)

Отстъпка (%)

от 1 001 до 2 000

1

от 2 001 до 3 000

2

от 3 001 до 4 000

3

от 4 001 до 5 000

4

от 5 001 до 10 000

5

от 10 001 до 20 000

6

от 20 001 до 50 000

7

над 50 000

8

  1. еднократно или месечно количество препоръчани с/без предимство пратки за страната, описани в приемо-предавателен протокол по уникалния номер на баркод етикетите, с които са облепени или автоматично генериран (отпечатан върху плика), освен отстъпката от цената за тегло се прави  отстъпка от 2,0 на сто от  цената за препоръка.