Български пощи се включиха в проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”

  Считано от 1.09.2016 г. „Български пощи“ ЕАД стана част от международен консорциум за изпълнение на проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”, който се изпълнява в отговор на предизвикателствата, свързани с нарастването на средната възраст на персонала на европейските пощенски оператори. Най-общо целта на проекта е разработване на иновативен прототип за обучения, който да подобри управлението на екипи, съставени от представители на различни поколения. По-конкретно, очаква се да се постигне следното:

  • да се развие пригодността за работа на всички служители (както на по-старшите, така и на по-младшите);
  • да се укрепят екипите, съставени от различни поколения, и да станат по-ефективни за насърчаване на иновациите;
  • да се улеснят и стимулират иновациите в компаниите партньори по отношение на управлението на възрастта.

  Проектът се изпълнява от консорциум от 10 организации – Български пощи; Гръцки пощи; Италиански пощи; Кипърски пощи; Румънски пощи; Френски пощи; Обучителният център на Гръцки пощи KEK-ELTA; PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа); Университетът в Бордо и InoSalus – португалска компания, специализирана в иновативни обучения.

  Дейността на проекта е организирана в три работни пакета (интелектуални продукта):

  • Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения;
  • Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта;
  • Концептуален дизайн и тестване на прототип за обучение.

  Проектът е на обща стойност 361 384 евро и е със срок за изпълнение от 36 месеца – от септември, 2016 г. до август, 2019 година. Бюджетът на „Български пощи“ ЕАД е 30 745 евро. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.


   

  Транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси” в гр. Брюксел, Белгия

  В периода 5-7.12.2016 година в гр. Брюксел, Белгия се проведе встъпителна транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. Домакин беше PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа), а в събитието взеха участие представители на всички партньори по проекта.

  По време на срещата бяха обсъдени въпроси във връзка с управлението и организацията на дейността по проекта (план-график, задачи по всеки интелектуален продукт, финансова отчетност, сключване на многостранно споразумение между партньорите по проекта и други), както и дейностите по първи интелектуален продукт, сроковете и отговорници за изпълнението им. Представителите на всеки пощенски оператор анализираха демографска ситуация в техните компании, както и съществуващи добри практики за управление на екипи, съставени от представители на различни поколения.

  Всички партньори се обединиха около значението на управлението на възрастовите различия за устойчивото развитие на пощенския сектор и за изпълнението на задължението за предоставяне на универсалната пощенска услуга.


   

  Работна среща и мултиплициращо събитие  по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси” в гр. Атина, Гърция.

  В периода 6-9.11.2017 година в гр. Атина, Гърция се проведоха втора транснационална среща и мултиплициращо събитие по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. В събитията взеха участие представители на всички 10 партньори по проекта, в т.ч представители на проектния екип на „Български пощи“.

  В хода на работата беше отчетено изпълнението на първия интелектуален продукт по проекта на тема Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения“ с водеща организация: Университетът в Бордо. Направени бяха презентации и бяха обсъдени редица въпроси, сред които: Обобщаване на резултати от проведените проучвания, в т.ч „модели на кариерни пътеки“, следвани от по-възрастни служители и "модели на очакванията" (т.е описание на кариерни пътеки, очаквани от по-младите служители); Представяне на общия терминологичен речник; установяване на възрастовите  характеристики на различни длъжности;

  Партньорите по проекта споделиха добри практики във връзка с управлението на различията между поколенията. В рамките на проведената кръгла маса по тези проблеми екипът на „Български пощи“ направи презентация на проекта „Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи“, реализиран с европейско финансирани в периода 1 май 2012 г. – 31 декември 2013 г. Представеният иновативен подход за обучение на персонала („обучение на обучители“) предизвика интереса на всички участници.

  Обсъдени бяха също някои въпроси, свързани с работата по прототипа за обучение, който предстои да бъде разработен в рамките на третия интелектуален продукт, както и въпроси, свързани с управлението на проекта, в т.ч. комуникация, оценка на изпълнението пр.

  През третия работен ден се състоя мултиплициращото събитие с цел представяне и популяризиране на проекта пред широк кръг от външни участници.  Посочено беше, че срещата съвпада и с отбелязването на 30-та годишнина на програма Еразъм +.

  В рамките на транснационалната среща беше проведен семинар по Интелектуален продукт 2 : „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“ с водеща организация: Румънските пощи.

  Дискутирани бяха основни дейности, които партньорите по проекта ще извършат в периода ноември 2017 г. – март 2018 г. в рамките на Интелектуален продукт 2, в т.ч как ще се подбират екипите от доброволци и как ще се подбират подходящи казуси от дейността на всеки партньор.

  Транснационалната среща и мултиплициращото събитие преминаха в делова и ползотворна обстановка. Резултатът от тях е добра база за по-нататъшно активно изпълнение на следващите проектни дейности.


   

  Работа с екип от доброволци

  В изпълнение на Интелектуален продукт 2 „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“  – шестте пощенски оператора, участници в консорциума, трябва да определят екипи от доброволци, които ще имат специфични задачи при изпълнение на проекта.  В екипа трябва  да има минимум 5 служители на различна длъжност, както и поне един мениджър.

  На 25 януари 2017 г. представители на проектния екип се срещнаха с предложения от РУ „Запад“ екип от доброволци, който включва осем служители от пощенски офис 1592 в град София. Представени бяха целите на проекта, интелектуалните продукти и дейностите, извършени до момента. Основните очаквания към екипа от доброволци са:

  • да сътрудничи на екипа за управление и изпълнение при идентифицирането на примерни казуси от техния професионален опит и решенията, до които са достигнали;
  • да дава обратна информация относно модела на обучение и учебните програми.

  На 13 февруари  беше проведена фокус група за идентифициране на казуси от ежедневната дейност на екипа от доброволци, които показват как представителите на различни поколения взаимодействат помежду си. Като отправна точка за провеждането й бяха използвани указанията, разработени от Румънски пощи (координатор на ИП2) в сътрудничество с Университета в Бордо и съгласувани от всички партньори по проекта.  

  Проектният екип идентифицира казуси във всички пет макро компетенции – развитие на хората; подобряване на работата в екип; управление на разнообразието; възприемане на технологии и насърчаване на иновациите. Примерите ще бъдат обсъдени допълнително, а тези, които в най-висока степен илюстрират общуването и съвместната работа на хора от различни поколения, ще бъдат описани,  преведени на английски език и изпратени на Румънски пощи съгласно предоставения образец.

  До началото на март т.г.  предстои да бъдат проведени фокус група или индивидуални интервюта с екип от доброволци, съставен от служители в Централно управление.


   

  Работна среща и мултиплициращо събитие по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси” в гр. Рим, Италия


  В периода 6-9.11.2018 г. в гр. Рим, Италия се проведоха трета транснационална среща и мултиплициращо събитие по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. В събитията участваха представители на PostEurop, пощенските оператори на Франция – координатор на проекта, България, Гърция, Италия, и Румъния, обучителният център на Гръцките пощи – KEK-ELTA, Университетът в Бордо, както и португалската консултантска компания InoSalus.

  По време на транснационалната среща беше отчетено изпълнението на дейностите по втория интелектуален продукт „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“ като презентации направиха Румънски пощи, водеща организация, InоSalus и обучителния център на Гръцки пощи – KEK-ELTA. Разгледана беше работата по трети интелектуален продукт „Концептуален дизайн и тестване на прототип за обучение“ с водеща организация Български пощи, в т.ч. представителите на Университета в Бордо информираха за хода на разработването на вариант на прототип на обучение, а екипът на Български пощи представи работата по разработване на сценарии за обучение.

  Разработените от екипа на Български пощи сценарии по подбраните 5 казуса, бяха заснети от екип на Италиански пощи със съдействието на представителя на InoSalus Horacio Covita. Действащите лица в отделните епизоди бяха колеги от участващите в проекта пощенски оператори. Представителите на PostEurop също се включиха със свой бизнес казус в процеса на филмиране.

  През четвъртия работен ден в централата на Италиански пощи се състоя мултиплициращото събитие с цел представяне и популяризиране на проект INNOV’AGE и пред външни участници. Експерти от Университета в Бордо, Румънски пощи и Български пощи представиха основните дейности по проекта. Представители на две италиански организации направиха презентации на следните теми: „Състоянието на управлението на възрастта в големите италиански компании - Акценти от изследването“ и „Поколение Z - ценности, мотиви и отношение към работата и иновациите“.

  Благодарение на добрата организация на транснационалната среща и мултиплициращото събитие в Рим се проведоха ползотворни дискусии, като резултатът от тях е добра база за своевременно изпълнение на следващите проектни дейности.


   

   Беше проведено обучение за тестване на прототип по проект

  В периода 15-17 май, 2019 г. в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД се проведе обучение по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. Неговата цел беше да се тества разработеният от Университета в Бордо обучителен прототип за управление на възрастовото разнообразие.

  Тестовият модул на прототипа се състои от три части: „Управление на разнообразието“, „Визия“ и „Координация и сътрудничество“, като всяка от тях включва комбинация от теоретични постановки, въпроси за дискусия и ролеви игри. Прототипът е насочен към ръководителите на средно управленско равнище и цели подобряване на техните умения за управление на екипи, състоящи се от представители на различни поколения.

  Обучението беше проведено от представители на отдел „Човешки ресурси”, които са част от екипа за управление и изпълнение на проекта. Групата на обучаемите включваше общо 8 служители, както от Централно управление, така и от пощенски станции. Участниците имаха възможност да изразят своите впечатления и предложения посредством специално разработени въпросници.

  Подобни обучения бяха проведени във всички пощенски оператори, участващи в проекта. Резултатите ще бъдат представени и обсъдени по време на транснационална среща в София в периода 4-6 юни 2019 година.


   

   

  Транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”,  София 4-6 юни, 2019 г.

  Български пощи бяха домакин на четвъртата транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”, която се проведе в София от 4 до 6 юни, 2019 г. В събитието участваха представители на PostEurop; пощенските оператори на Франция – координатор на проекта, Гърция, Италия, Кипър; обучителния център на Гръцки пощи – KEK-ELTA, Университетът в Бордо, португалската консултантска компания InoSalus, както и на ВиК компания от Атина. 

  По време на тридневната среща беше обобщено изпълнението на задачите по третия интелектуален продукт „Концептуален дизайн и тестване на прототип за обучение“, като презентация направиха Български пощи, водеща организация по този интелектуален продукт. Представител на Университета в Бордо презентира прототипа за обучение, разработен със съдействие на колегите от Гръцки пощи. Основен акцент в работата беше представяне на резултатите от тестването на подбрания модул от прототипа в пощенските оператори, като бяха споделени иновативни практики и подходи. Представители на Университета в Бордо ще обобщят направените предложения и ще направят съответните корекции в  прототипа за обучение. 

  Гост на срещата беше Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор на Българската асоциация за управление на хора, която представи резултатите от изпълнението на международен проект за управление на възрастово разнообразна работна сила.

  Разгледани бяха и въпроси, свързани с управлението на проекта, в т.ч. комуникация, разпространение на резултатите и други. На участниците в среща бяха представени обобщени резултати от оценката за изпълнението на втория интелектуален продукт по проекта „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“.

  Дискутирани бяха и организирането на работата и отговорностите на всяка организация по подготовка на окончателния доклад за изпълнението на проекта. Обсъдени бяха също така дневният ред и цялостната подготовка за заключителната конференция, която ще се проведе  на 4 и 5 юли 2019 г. в Страсбург.

  Срещата премина при много добра организация от страна на домакина – Български пощи. Проведени бяха съдържателни дискусии, като резултатът от тях е добра база за успешно изпълнение на проекта.


   

   

  Финална конференция по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”, Страсбург 4-5 юли, 2019 г.

  В периода 4-5 юли 2019 г. в Страсбург, Франция се проведе финална конференция по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси“. В събитието участваха представители на PostEurop; пощенските оператори на Франция – координатор на проекта, България, Гърция, Италия, Кипър, Румъния; обучителния център на Гръцки пощи – KEK-ELTA, Университетът в Бордо, португалската консултантска компания InoSalus, както и на външни за консорциума организации – европейски институции и гръцката ВиК компания EYDAP S.A. В работата на конференцията специално участие взе и г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД.

  По време на събитието бяха обсъдени следните теми:

  • Обобщаване на резултатите от изпълнението на проекта като цяло и от трите интелектуални продукта.

  Г-н Jorge Velilla от Университета в Бордо представи основните етапи в изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Като представител на организацията – лидер на Първи интелектуален продукт, той резюмира по-важните дейности и резултати, постигнати по време на този етап. Г-жа Луиза Димитру от Румънски пощи и г-жа Калина Тотева от Български пощи представиха съответно основните дейности и резултати, постигнати при изпълнението на Втори и Трети интелектуален продукт. В последвалата оживена дискусия участниците в консорциума споделиха удовлетворението си от съвместната работа по проекта и високото качество на подготвения обучителен прототип.

  • Изготвяне на финален отчет за изпълнение на проекта.

  Г-жа Samia Bouzenad от Френски пощи, координатор на проекта, обобщи приноса на партньорите във връзка с подготвената чернова на финалния отчет, а в допълнение бяха организирани интерактивни сесии за обсъждане на отделни части на документа.

  • В рамките на конференцията бяха организирани и две кръгли маси:

  Първата беше на  тема „Подкрепа за трансформация чрез управление на възрастовите различия, разнообразие и обучение“. В събитието взе участие г-жа Ann Vanden Bulcke, представител на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тя обърна внимание на предизвикателствата пред управлението на многообразието и особено на възрастта, като наблегна на факта, че разнообразието може да бъде лост в трансформацията и развитието на съвременните компании, като активно се използва обучението в подкрепа на тези процеси.

  Втората кръгла маса беше на тема „Въпроси, свързани с разнообразието, и добри практики: управление на възрастта“.

  Финалната конференция  премина при добра организация от страна на домакина Френски пощи. Проведени бяха съдържателни дискусии, отчетено беше успешното изпълнение на основните проектни дейности. Всичко това е добра основа за бъдещи съвместни инициативи  на участниците в консорциума.