ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ /ГДД/ по чл. 50 от ЗДДФЛ в пощенските станции

От 01.01.2020 г. ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път.

Останалите данъчнозадължени лица по чл. 50 от ЗДДФЛ могат да подадат своите ГДД до съответния офис на НАП, като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция или да бъдат директно входирани в 298 пощенски станции на територията на цялата страна, където безплатно можете да получите и необходимите формуляри.

 

Годишна данъчна декларация като препоръчана пратка:

Попълнената ГДД се запечатва в плик и се предава на пощенското гише като „Препоръчана (0,75 лв.). От НАП съветват да бъде придружена с „Известие за доставяне” (обратна разписка – 0,72 лв.), което удостоверява получаването й в данъчните служби. Към тези суми се прибавя и таксата за самата пратка, която зависи от теглото й (до 50 гр. – 0,80 лв., за 51-100 гр. – 0,85 лв., за 101-250 гр. – 1.00 лв.). При липса на подходящ плик, можете да го закупите от всяка пощенска станция в страната.

 

Годишна данъчна декларация „на открито“:

Попълнената ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ се предава на гишето в пощенската станция. Служителят  проверява дали е подписана и дали се подава лично или от пълномощник, след което я завежда в регистъра на НАП и Ви издава разписка с входящия номер на декларацията. Цената е 1,80 лв. и при подаването на декларацията следва да удостоверите личното й подаване с лична карта или със съответното пълномощно.

Списък на пощенските станции, извършващи директно входиране на ГДД „на открито“.

Допълнителна информация, както и помощ при попълване на декларациите (кое приложение от подоходната декларация трябва да се попълни в конкретния случай), можете да получите на телефон 0700 18 700, интернет страницата или в офисите на НАП.