ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 50 от ЗДДФЛ в пощенските станции

Данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ може да подадете до съответния офис на НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция или да бъдат директно входирани в 335 пощенски станции на територията на цялата страна, където безплатно можете да получите и необходимите формуляри.

Данъчна декларация като препоръчана пратка:

Попълнената данъчна декларация се запечатва в плик и се предава на пощенското гише като „Препоръчана” (0,65 лв). От НАП съветват да бъде придружена с „Известие за доставяне”(обратна разписка – 0,55 лв), което удостоверява получаването й в данъчните служби. Към тези суми се прибавя и таксата за самата пратка, която зависи от теглото й (до 50 гр. – 0,65 лв, за 51-100 гр. – 0,70 лв, за 101-250 гр. – 0,85 лв). При липса на подходящ плик, можете да го закупите от всяка пощенска станция в страната.

Данъчна декларация „на открито“:

Попълнената данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се предава на гишето в пощенската станция. Служителят  проверява дали е подписана и дали се подава лично или от пълномощник, след което я завежда в регистъра на НАП и Ви издава разписка с входящия номер на декларацията. Цената е 1,50 лв и при подаването на декларацията следва да удостоверите личното й подаване с лична карта или със съответното пълномощно.

Списък на пощенските станции, извършващи директно входиране на данъчни декларации „на открито“.

Допълнителна информация, както и помощ при попълване на декларациите (кое приложение от подоходната декларация трябва да се попълни в конкретния случай), можете да получите в офисите на НАП или на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.