Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни.

  Обща информация

  От 25 май 2018 г. влиза в сила Общ регламент за защита на личните данни на физическите лица (ОРЗД) 2016 / 679,  приет от Европейския съюз. ОРЗД има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС, както и да уеднакви регулациите при тяхната обработка.

  В качеството си на администратор на лични данни при изпълнение на законовото си задължение за извършване на Универсална пощенска услуга и пощенски парични преводи и в качеството си на обработващ лични данни по съпътстващи други дейности и услуги,
  „Български пощи” ЕАД изпълнява стриктно всички свои задължения произтичащи от ОРЗД при събирането, обработването и защитата на данните на физическите лица. „Български пощи” ЕАД  винаги се ръководи от принципите на добросъвестността и законосъобразността, и оперира с данни на физически лица само дотолкова, доколкото същите са необходими за извършването на услугите.


  Информация относно Администратора на лични данни

  1. Наименование „Български пощи” ЕАД
  2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121396123
  3. Седалище и адрес на управление: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  4. Данни за кореспонденция: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  5. E-mail: info@bgpost.bg
  6. Телефон.: 02 / 949 3280
  7. Уеб сайт: www.bgpost.bg

  Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

  1. Име: Антоанета Николаева
  2. Данни за кореспонденция: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  3. Телефон: 02 / 949 3293
  4. Email: AntoanetaN@BGPOST.BG

  Информация относно компетентния надзорен орган

  1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  4. Телефон:02 / 915 3518
  5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  6. Уеб сайт: cpdp.bg

  „Български пощи” ЕАД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.