Проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost)
     

  Проектът е разработен и се изпълнява предвид  необходимостта от развитие на уменията на служителите в пощенския сектор в отговор на съвременните предизвикателства.

  Цели на проекта:

  Обща цел: Разработване на съвременна учебна програма за професионално образование и обучение, за да се подкрепи развитието на пощенския сектор чрез адаптиране на уменията и квалификациите на работната сила към новите тенденции.

   По-конкретно, очаква се да се постигнат следните цели:

  • Подобряване пригодността за заетост на младите хора.
  • Развитие на квалифицирана, мобилна и с високи умения работна сила в пощенския сектор.
  • Подкрепа за съвместно развитие на професионалното образование и обучение в Европа.
       
  Програма
  Erasmus+ 
  № Проект

  597876-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ

  Общ бюджет 
  436 150,40 евро

  Целеви групи:

  • Крайни потребители: настоящи и бъдещи служители в пощенския сектор.
  • Заинтересовани лица: пощенски служби, пощенски организации, предприятия в сферата на е-търговия и асоциирани партньори.

  Дейностите по проекта са организирани в четири работни пакета:

  • Управление на проекта и оценка на неговото изпълнение.
  • Проектиране или подобряване на обща квалификация за професионално образование и обучение.
  • Създаване на нови устойчиви структури на сътрудничество.
  • Разпространение и използване на резултатите от проекта.

  Международни срещи по проекта:

  • Работни срещи: откриваща среща (Атина 20-21.11.2018 г.), междинна среща (София ноември 2019 г.)
  • Заключителна конференция (Букурещ октомври 2020 г.)

  Резултати:

  • Разработена и внедрена нова съвместна учебна програма.
  • Разработена и тествана нова схема за обучение чрез работа.
  • Първо сертифициране на пощенски служители от „ново поколение“ в рамките на PostEurop.
  • 100 пощенски служители, предоставящи услуги, ще бъдат обучени с новата учебна програма.

   

  За повече информация виж тук.

  Бюджет на Български пощи
  24 356 евро
  Срок за изпълнение
  1.11.2018 г.– 31.10.2020 г.
  Ръководител на проекта

  AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (AKMI S.A)- гръцка организация в областта на професионалното образование и обучение.

  Партньори

  Български пощи; Гръцки пощи; Румънски пощи; AKMI S.A, PostEurop; Институт за подготовка на служители в международни организации, България; Readlab, гръцки изследователски институт; Национална агенция за професионално образование и обучение, България; EUROFED, румънска неправителствена организация, Eurocert S.A - Greece, гръцка сертифицираща организация;  Eurocert S.A – Romania, румънска сертифицираща организация.