Проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество
     

  Проектът е разработен в отговор на новите предизвикателства в пощенския сектор и необходимостта от диверсифициране на продуктовото портфолио, включително на предлаганите финансови услуги.

  Цели на проекта:

  Разработване на иновативна програма за обучение за подобряване на знанията, компетенциите и уменията за продажба на застрахователни полици.

     
  Програма
   Erasmus+
  № Проект
   2016-1-RO01-KA202-024756

  Дейностите по проекта са организирани в четири интелектуални продукта:

  • Изследване на обучителните потребности относно застрахователното посредничество.
  • Разработване и адаптиране спрямо националната специфика на обучителна програма и материали.
  • Разработване и адаптиране спрямо националната специфика на обучителен e-инструментариум за застрахователно посредничество.
  • Разработване и внедряване на платформа за е-обучение.

   

  Международни срещи по проекта:

  • Транснационални срещи: Букурещ (25.10 2017 г.), София (14.12.2017 г.), Мултиплициращи събития: Атина (януари 2019 г.), София (февруари, 2019 г.) Букурещ (февруари 2019 г.)

   

   Резултати:

  • Иновативен обучителен инструментариум – платформа за е-обучение на български, гръцки и румънски езици, внедрена в пощенските оператори в България, Гърция и Румъния.

   

  За повече информация виж тук.

  Общ бюджет 

  131 596  евро

  Бюджет на Български пощи
  18 436  евро
  Срок за изпълнение
  1.11.2016 г. – 28.02.2019 г.
  Ръководител на проекта

  Румънски пощи

  Партньори

  Български пощи, Гръцки пощи, Румънски пощи, Национален институт на Румъния за информационни технологии, Rory Sol - румънска компания, извършваща обучения за застрахователно посредничество, KEK-ELTA – обучителен център на Гръцки пощи.