Проект „Студентски практики – Фаза 1
     

  Цели на проекта

  • повишаване качеството на висшето образование чрез осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда;
  • подобряване на практическите умения на студентите още по време на тяхното обучение спрямо потребностите на пазара на труда;
  • укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и развитие на партньорства между тях;
  • осигуряване на допълнителни възможности на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда;

  Целева група

  • всички студенти;
  • ментори – служители на работодателя, заявил се като обучаваща организация.

  Фонд

  Европейски структурни и инвестиционни фондове

  Програма 

   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Основни дейности

  1. Кандидатстването на работодателите за обучаваща организация, както и отчитането на дейността по проекта се извършва чрез електронната платформа http://praktiki.mon.bg/.
  2. Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност, в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи съгласно изготвената програма. Практическото се провежда под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
  3. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви, публикувани от обучаваща организация.

  Резултати

  1. Обявени са 27 работни позиции на дружеството.
  2. Интерес заявяват над 200 студенти от София, Варна, Пловдив и Стара Загора.
  3. Договори за практическо обучение в дружеството сключват 79 студенти от висши училища в София и Варна.
  4. Договори за ментори се сключват с 13 служители на „Български пощи“ ЕАД

   

  № Проект

  BG05M2OP001-2.002 - Проект „Студентски практики - Фаза 1“

  Практиканти

  79 студенти

  Срок за изпълнение
  12 месеца, септември 2017 г. – септември 2018 г.
  Партньори

  Университет за национално и световно стопанство – София;Висше училище по телекомуникации и пощи – София;Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София;Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна.