Проект „Студентски практики – Фаза 2”
     

  Цели на проекта

  • повишаване качеството на висшето образование чрез осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда;
  • подобряване на практическите умения на студентите още по време на тяхното обучение спрямо потребностите на пазара на труда;
  • укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и развитие на партньорства между тях;
  • осигуряване на допълнителни възможности на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда;

  Целева група

  • всички студенти;
  • ментори – служители на работодателя, заявил се като обучаваща организация.

  Фонд

  Европейски структурни и инвестиционни фондове

  Програма 

   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Основни дейности

  1. Кандидатстването на работодателите за обучаваща организация, както и отчитането на дейността по проекта се извършва чрез електронната платформа http://praktiki.mon.bg/.
  2. Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност, в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи съгласно изготвената програма. Практическото се провежда под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.

  Резултати

  1. Обявени са 14 работни позиции на дружеството.
  2. Договори за практическо обучение в дружеството със студенти от висши училища в София, Варна, Благоевград и Свищов.
  3. Като ментори в дружеството са регистрирани 20 служители на „Български пощи“ ЕАД.
  4. Предлага се и се назначават на работа в дружеството студенти, които са завършили успешно практическото си обучение и проявяват траен интерес.

   

  № Проект

  BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

  Практиканти

  Студенти от 11 университета

  Срок за изпълнение

  28 месеца, 13.01.2020 г. – 12.05.2023 г.

  Партньори

  Университет за национално и световно стопанство – София;

  Софийски университет "Св. Климент Охридски";

  Технически университет – София;

  Висше училище по телекомуникации и пощи – София;

  Нов български университет – София;

  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София;

  Икономически университет – Варна;

  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна;

  Висше училище по мениджмънт – Варна;

  Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" – Свищов;

  Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград.

  Проект „Студентски практики – Фаза 1
     

  Цели на проекта

  • повишаване качеството на висшето образование чрез осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда;
  • подобряване на практическите умения на студентите още по време на тяхното обучение спрямо потребностите на пазара на труда;
  • укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и развитие на партньорства между тях;
  • осигуряване на допълнителни възможности на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда;

  Целева група

  • всички студенти;
  • ментори – служители на работодателя, заявил се като обучаваща организация.

  Фонд

  Европейски структурни и инвестиционни фондове

  Програма 

   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Основни дейности

  1. Кандидатстването на работодателите за обучаваща организация, както и отчитането на дейността по проекта се извършва чрез електронната платформа http://praktiki.mon.bg/.
  2. Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност, в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи съгласно изготвената програма. Практическото се провежда под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
  3. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви, публикувани от обучаваща организация.

  Резултати

  1. Обявени са 27 работни позиции на дружеството.
  2. Интерес заявяват над 200 студенти от София, Варна, Пловдив и Стара Загора.
  3. Договори за практическо обучение в дружеството сключват 79 студенти от висши училища в София и Варна.
  4. Договори за ментори се сключват с 13 служители на „Български пощи“ ЕАД

   

  № Проект

  BG05M2OP001-2.002 - Проект „Студентски практики - Фаза 1“

  Практиканти

  79 студенти

  Срок за изпълнение
  12 месеца, септември 2017 г. – септември 2018 г.
  Партньори

  Университет за национално и световно стопанство – София;Висше училище по телекомуникации и пощи – София;Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София;Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна.