Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център

     

  Цели на проекта:

  • да подпомогне мобилността на служители на „Български пощи“ ЕАД, като им осигури транспорт от и до работното място;
  • да стимулира служителите да запазят своята заетост в дружеството;
  • да се запазят доходите на служителите.

  Целева група:

  • пощенски служители, които работят в Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ);
  • целева група от над 440 души.
  Фонд
  Европейски социален фонд
  Програма
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2007-2013 г.

  Основни дейности:

  1. Осигуряване на транспорт за повече от 440 служители до и от работното им място в БРСЦ, който се намира извън София, в съответствие с техните смени - две дневни и две нощни.
  2. Организиране на три маршрута, които са Център, Север и Юг.
  3. Организиране на автобусите да пътуват по всеки маршрут по точно определено разписание, като началната и крайната точка винаги е БРСЦ.

  Резултати:

  1. Организиран е транспорт за над 440 служители на БРСЦ.
  2. Стимулирани са служителите да запазят своята заетост и доходите си в „Български пощи“ ЕАД.
  3. Осигурени са адекватни на потребностите на служителите социални придобивки под формата на съобразен с работното време и местоживеенето им транспорт.
  № Проект
  ESF-2203-01-11006
  Общ бюджет
  62 140,99 лева
  Срок за изпълнение
  15 месеца, 01.07.2014-31.10.2015 г.