Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД

     

  Цели на проекта:

  Повишаване ефективността на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез модернизация на условията за безопасен труд и интегриране на стандарт за безопасни и здравословни условия на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

  Целева група:

  • Всички служители на „Български пощи” ЕАД, тъй като стандартът за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 обхваща дейността на всички структурни единици.
  • Служители в Централна сграда на „Български пощи” ЕАД в гр. Пловдив – 184 души.
  • Служители в Централна сграда на „Български пощи” ЕАД в гр. Благоевград – 65 души.
  • Служители в Българска филателия и нумизматика – 9 души.
  • Служители от всички Регионални управления на „Български пощи” ЕАД, обучени за работа с нововъведения стандарт за безопасност.
  Фонд
  Европейски социален фонд
  Програма
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2007-2013 г.

  Основни дейности:

  1. Изготвянето на анализ за състоянието и организацията на трудовата дейност в отделни елементи от дейността на „Български пощи” ЕАД.
  2. Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД.
  3. Обучение на служители от всички регионални управления, отговорни за трудовата безопасност и здраве при работа, да работят с нововъведения стандарт за безопасност.
  4. Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в централна сграда на „Български пощи” ЕАД в гр. Благоевград.

  Резултати:

  1. Извършен анализ на състоянието и проектирана организация на трудовата дейност в централна сграда на „Български пощи” ЕАД – гр. Благоевград, централна сграда на „Български пощи” ЕАД – гр. Пловдив и Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.
  2. Разработен и сертифициран стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 във всички структурни единици на дружеството, считано от 13.02.2015 г. Системата за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007 е интегрирана към съществуващата в „Български пощи” ЕАД система за управление на качеството и сигурността на информацията по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.
  3. Проведено обучение на 51 пощенски служители - 39 души да прилагат новия стандарт в дейността на компанията и 12 души да контролират спазването на стандарта.
  4. Проектирана и изградена пожароизвестителна инсталация в централна сграда на „Български пощи” ЕАД ” – гр. Благоевград.
  № Проект
  ESF-2303-01-11018
  Общ бюджет
  46 187.03 лева
  Срок за изпълнение
  16.9.2013 до 20.03.2015