Проект Ускоряване обработката на входящи международни пощенски пратки чрез внедряване на нова техника”

     

  Проектът е разработен и се изпълнява в отговор на предизвикателствата пред пощенските оператори, породени от необходимостта  за своевременното обработване на нарастващия брой входящи международни малки пакети, генерирани от електронната търговия.

  Цели на проекта:

  Обща цел: да се оптимизира начинът на обработка на входящите международни писмовни пратки и по този начин да се постигне подобряване на качеството на услугите, които „Български пощи” ЕАД предлага, по-конкретно по отношение на скоростта.

  По-конкретно, очаква се да се постигнат следните цели:

  • Покупка и внедряване на нова „Машина за сортиране на писмовни пратки – писма и малки пакети” в БРСЦ.
  • Покупка и доставка на 2 (две) нископовдигащи палетни колички с електронно управление в БРСЦ.
  • Покупка и доставка на 31 (тридесет и една) високоповдигащи палетни колички в БРСЦ, РСЦ и ОВ.
  Програма
  Фонд за качество на услугата на Всемирния пощенски съюз
  № Проект
  GSFBGR1708

  Дейности по проекта:

  • Подготовка на документацията и провеждане на две процедури за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. за доставка на „Машина за сортиране на писмовни пратки – писма и малки пакети“, и за доставка на 31 ръчни високоповдигащи палетни колички (стакери) и 2 нископовдигащи палетни колички с електронно управление.
  • Сключване на договори с избраните изпълнители.
  • Доставка и инсталиране на машина за сортиране на писмовни пратки (писма и малки пакети), включително тестване и настройки.
  • Доставка и разпределение на 31 броя стакери и 2 броя нископовдигащи палетни колички с електронно управление.
  • Обучение на персонала да работи с новото техническо оборудване.
  • Контрол и отчитане на резултатите от проекта и индикаторите за изпълнение съгласно предвидения метод за мониторинг.

  Международни срещи по проекта:

  • Работни срещи: София (ноември 2018 г), Италия (юли 2019 г.)
  • Заключителна среща: София (септември 2019 г.)

  Резултати:

  • Намаляване на времето за обработка, съответно на времето за доставка на входяща международна поща.
  • Премахване на количеството необработена поща на ежедневна база.
  • Намаляване на ръчния труд на персонала, отговорен за сортирането на международната поща.
  • Намаляване на времето за товарене, разтоварване и размяна в РСЦ и ОВ;
  • Увеличаване на възможностите за сключване на договори с международни компании за доставки на пратки, генерирани от електронната търговия.
  Общ бюджет
  1,149,494 щатски долара
  Финансиране от Фонд за качество на услугата
  1,107,494 щатски долара
  Съфинансиране от „Български Пощи“ ЕАД
  42 000 щатски долара
  Срок за изпълнение
  ноември 2017 г. – октомври 2019 г.