Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. Атина, Гърция

  В периода 20-21.11.2018 г. в гръцката столица Атина се проведе откриваща транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost). Домакин на събитието беше гръцката компания в областта на професионалното образование и обучение AKMI S.A., която е водещ партньор.

  Целта на проекта е разработване на съвременна учебна програма за професионално образование и обучение, за да се подкрепи развитието на пощенския сектор чрез адаптиране на уменията и квалификациите на работната сила към новите тенденции. Той се изпълнява от консорциум от 11 организации от България, Гърция и Румъния. Срокът за приключване на проектните дейности е 31.10.2020 година. Проектът е с общ бюджет на стойност 436 150,40 евро, като 80% от средствата се осигуряват от Програма Еразъм+ на Европейската комисия.

  По време на срещата партньорите обсъдиха предстоящите дейности и разпределението им между партньорите, времевия график, механизмите за популяризиране на резултатите, финансовите параметри, правилата за отчитане на изпълнението на проекта и други въпроси.


   

  Български пощи проведоха фокус група за идентифициране на липсващите умения в пощенския сектор

  Във връзка с изпълнението на втори работен пакет по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost), партньорите провеждат проучвания, които целят да установят пропуските и недостига на умения в пощенския сектор и съществуващите към момента програми за професионално образование и обучение.

  На 25.04.2019 г. в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД беше проведена фокус група, в която взеха участие представители на пощенския оператор, на Министерство на информационните технологии, транспорта и съобщенията и на синдикални организации. Беше обсъден следният кръг от въпроси – променящата се среда в пощенския сектор, развитието на електронната търговия, значението на информационните и комуникационните технологии, идеалният профил на служител в пощенския сектор, липсващите умения с оглед на новите предизвикателства и други.

  В допълнение екипът по проекта провежда дълбочинни интервюта и онлайн проучване със служители на Български пощи.

   


   

  Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. Букурещ, Румъния

  В периода 9-10.05.2019 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе втора транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost), чийто домакин беше румънският пощенски оператор.

  По време на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:

  • Представяне на предварителните резултати от проведените проучвания (количествени и качествени) за установяване на пропуските и недостига на умения в пощенския сектор.
  • Длъжностите, общи за трите пощенски оператора, към които ще бъде насочена учебната програма.
  • Комуникационната стратегия, насочена към популяризиране на резултатите от изпълнението на проектните дейности.
  • Финансова отчетност и предстоящо подаване на междинен отчет.

   


   

  Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. София

  В периода 30-31.10.2019 г. в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД се проведе трета транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost).

  По време на събитието партньорите по проекта обсъдиха следните въпроси:

  • Представяне на окончателните резултати от проведените проучвания (количествени и качествени) за установяване на пропуските и недостига на умения в пощенския сектор.
  • Платформа за е-обучение и учебна програма за приоритетните длъжности (касиер и пощенски раздавач) за пощенските оператори на България, Гърция и Румъния.
  • Планиране на дейностите във връзка със сертифицирането на обучителния курс.
  • Организиране на събития за популяризиране на резултатите от изпълнението на дейностите.
  • Подаване на междинен отчет за напредъка по проекта към Европейската комисия.


   

  Информационен ден по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. София

  На 18.12.2019 г. „Български пощи“ ЕАД организира информационен ден за представяне на постигнатите към момента резултати от изпълнението на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” в сградата на Висшето училище по телекомуникации и пощи в гр. София.

  По време на събитието бяха обсъдени резултатите от проведените в пощенските оператори на България, Гърция и Румъния количествени и качествени проучвания за установяване на потребностите от обучения на служителите. Бяха представени и предстоящите през 2020 г. проектни дейности, включително учебната програма за обучение и платформата, която ще бъде разработена.

  В информационния ден взеха участие представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на синдикални и работодателски организации, на Висшето училище по телекомуникации и пощи и други.

   

   

  Виртуална конференция по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost)

  На 19.11.2020 г. беше проведена виртуална „Конференция на европейски пощенски сектор“ в рамките на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС”. Събитието беше организирано от PostEurop (Асоциацията на публичните пощенски оператори в Европа), по-конкретно от работната група „Обучения“ на Кръга по корпоративна социална отговорност.

  По време на конференцията бяха представени и обсъдени следните теми:

  • Обща информация за проекта и компаниите-партньори.
  • Обучителна програма за пощальони и служители, работещи на гише в пощенските станции.
  • Схема за сертифициране.
  • Предстоящи дейности.

  Проектният екип от страна на „Български пощи“ ЕАД представи презентация относно своя опит в изпълнението на проекти по европейски програми, осъществените от дружеството дейности по проект Newpost и очакванията във връзка с окончателните резултати от проекта.

  В срещата взеха участие представители на различни организации, в т.ч. на други пощенски оператори, които членуват в PostEurop.

   

  Удължаване на срока за изпълнение на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost)

  Във връзка със забавяне изпълнението на планираните дейности по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” в резултат на пандемията от COVID-19 и изпратено официално искане от координатора – AKMI S.A, до отговорните европейски институции, срокът за изпълнение на проектните дейности беше удължен до 31.07.2021 година.

  Разработване на обучителни материали по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost)

  През май 2021 г. завърши разработването на обучителните материали по проект Newpost съгласно утвърдената обучителна програма за пощальони и служители, работещи на гише в пощенските станции.

  Обучителната програма включва основен курс, който е общ за двете групи служители, и специализиран курс за всяка от тях.

  Основният курс обхваща шест модула, както следва:

  1. Защита на личните данни: правила, политики и въздействие в пощенския сектор.
  2. Политики за поверителност и конфиденциалност в пощенския сектор.
  3. Комуникация в мултикултурна среда.
  4. Преносими умения за пощенските служители.
  5. Цифрови умения в пощенския сектор.
  6. Управление на логистиката.

  Специализираният курс за пощальони включва два модула – „Основни познания за доставката на колети“ и „Меки умения за пощальони“, а този за служителите на гише три модула – „Умения за обслужване на клиенти и техники за продажба“, „Появата на електронната търговия: Как да управляваме новите е-услуги и продукти?“ и „Меки умения за служители на гише“.

  Разработени са различни видове материали, в т.ч. обучителни видео клипове, презентации, наръчници, упражнения, казуси, интервюта, материали за допълнително четене и други.

  През юни и юли 2021 г. предстои провеждането на онлайн обучение и тестване на схема за обучение чрез работа.

   

  Обучение чрез работа по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (NewPost)

  На 9.07.2021 г. „Български пощи“ ЕАД проведе обучение чрез работа в рамките на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (NewPost), в което взеха участие общо осем пощальони и служители, работещи на гише в пощенски станции. Тези два професионални профила формират целевата група на обучителните дейности.

  Обучението се извърши съгласно следната програма:

  • Общо представяне на проект
  • Представяне на платформа МООК за онлайн обучение.
  • Модул 1: Защита на личните данни.
  • Модул 4: Преносими умения за пощенски служители.
  • Модул 6: Управление на логистиката.
  • Обратна връзка и оценка на обучението.

  За целите на обучението бяха използвани различни материали като презентации, представящи основните концепции, и казуси и примери от реалната практика.

  През юли 2021 г. е в ход и онлайн обучение посредством специално разработена платформа МООК, в което участват общо 35 служители на дружеството от двата професионални профила. Подобни обучителни дейности се осъществяват и в партньорските организации в Гърция и Румъния.

   

   

   

  Виртуална конференция по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (NewPost)

  На 13.07.2021 г. беше проведена виртуална „Конференция на европейски пощенски сектор“ в рамките на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС”. Събитието беше организирано от PostEurop (Асоциацията на публичните пощенски оператори в Европа), по-конкретно от работната група „Обучения“ на Кръга по корпоративна социална отговорност.

  По време на конференцията бяха представени и обсъдени следните теми:

  • Обща информация за проекта и компаниите-партньори.
  • Обучителна програма за пощальони и служители на гише.
  • Платформа МООК за онлайн обучение.
  • Схема за сертифициране.
  • Нови фактори за развитие на пощенския сектор и въздействие на пандемията от COVID-19.
  • Гарантиране на конфиденциалност в пощенския сектор.

  Проектният екип от страна на „Български пощи“ ЕАД представи презентация относно своя опит в изпълнението на проекти по европейски програми, осъществените от дружеството дейности по проект NewPost и очакванията във връзка с окончателните резултати от проекта.

  В срещата взеха участие представители на различни организации, в т.ч. на други пощенски оператори, които членуват в PostEurop.