Проект

  Зелени умения и практики за пощенските услуги за изпълнение на Европейския зелен пакт“ (GreenPosts)

   

  Проектът е разработен в отговор на необходимостта от намаляване на въглеродния отпечатък на пощенския сектор с оглед на управлявания от него автомобилен парк, използването на различни видове транспорт, големия брой сгради и значителното потребление на електроенергия, вода и хартия.

  Цели на проекта:

  Обща цел: Развитие на зелените умения и познания на пощенските служители чрез предоставяне на обучителна програма за прилагане на Европейския зелен пакт.

  По-конкретно, очаква се посредством обучителната програма да се постигнат следните цели:

  Задаване на ясна, дългосрочна посока с възможност за гъвкавост за приспособяване към нови данни и обстоятелства.

  • Осигуряване на надеждно и достоверно изготвяне на доклади, управление и отчетност.
  • Прилагане на силно лидерство на местно ниво и интегрирана рамка за доставка.
  • Планиране на ресурсите, определяне на стимули и оказване на подкрепа за устойчиво финансиране, в т.ч. от частния сектор.
  • Гарантиране, че всяко лице изпълнява своята роля за създаване на по-устойчива околна среда.

  Целеви групи:

  • Ръководен персонал и служители на пощенските оператори, в т.ч. в местните пощенски станции.

  Проектните дейности ще допринесат за постигане на следните четири резултата:

  • Инструмент за оценка GreenPosts.
  • Обучителна програма „Прилагане на Европейския зелен пакт в пощенските оператори“.
  • Изготвяне на видеоклипове за успешни практики на пощенски оператори.
  • Виртуален мозъчен тръст.

  Международни срещи по проекта:

  • Транснационални срещи: първоначална среща (януари 2022 г.), две междинни срещи (май и октомври 2022 г.) и заключителна среща (октомври 2023 г.).

  Програма: Erasmus+

  № Проект: 2021-1-HR01-KA220-VET-000028068

  Общ бюджет: 195,468 евро

  Бюджет на Български пощи: 31,214 евро

  Срок за изпълнение: 1.11.2021 г. – 31.10.2023 г.

  Ръководител на проекта: Хърватски пощи

  Партньори: Български пощи; Кипърски пощи; Гръцки пощи; консултантската компания Future Needs.

  За повече информация виж тук.