УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Уведомяваме Ви, че срокът за договаряне с издателствата относно Абонаментна кампания 2021 година е от 30.09.2020 г. до 14.10.2020 година.

Писмо на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД до издателите и разпространителите на ежедневен и периодичен печат.

Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Р. България и с цел превенция разпространението на COVID – 19, моля, в посочения срок да изпратите по пощата два оригинални екземпляра от публикуваните по-долу типови договори. В случай, че желаете да ги предадете на място, моля същите да бъдат предоставени в деловодството на „Български пощи” ЕАД на следният адрес:


ЗА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2021
Дирекция „Търговска дейност”
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София 

Ако изданието, предмет на договора е вестник или списание и желаете договор за комбинираната услуга „абонамент“, моля изтеглете и попълнете договор за „набиране и доставка на абонамент на периодични печатни издания (вестници и списания)“.

Ако издавате друг вид издание (книжка, бюлетин, онлайн издание и др.), или желаете да ползвате само услугата „набиране“ или само услугата „доставка“ на абонамент, моля изтеглете и попълнете договор за „набиране и доставка на абонамент“.

 При възникнали въпроси, свързани с Абонаментна кампания 2021 на „Български пощи” ЕАД се обръщайте към:

 

  • Илияна Тихинова, дирекция „Търговска дейност”, отдел „Продажби”, e-mail: tihinova@bgpost.bg , тел. 02/ 949 32 89

 

  • Андрей Николов, дирекция „Търговска дейност”, отдел „Продажби”, e-mail: nikolov@bgpost.bg, тел.: 02/ 949 31 41

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Рекламна тарифа за публикуване на реклама в „КАТАЛОГ АБОНАМЕНТ 2021”
Заявка за реклама в "КАТАЛОГ АБОНАМЕНТ 2021"

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗДАТЕЛИТЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ) В БЪЛГАРИЯ

            Във връзка с Постановление № 113 на Министерски съвет от 28.05.2020 г. за възлагане на „Български пощи“ ЕАД извършване на услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) и с цел равнопоставеност и достъпност при ценообразуването, отстъпката от съответната корична цена на периодичните печатни издания (вестници и списания) считано от 01.03.2020 г. се променя на 25%.

            За промяна в условията, а именно прилагане на отстъпката от 25 % от съответната корична цена на периодичните печатни издания (вестници и списания) e необходимо да се сключи Допълнително споразумение към договор за покупко-продажба и разпространение на периодични издания. Обръщаме внимание, че финансовите условия за всички останали печатни издания по сключени с „Български пощи“ ЕАД договори за покупко-продажба и разпространение на периодични издания остават непроменени.

            Поради кратките срокове и липсата на технологично време, моля да извършите следните действия:

  • изтеглете файла - Допълнително споразумение към договор за покупко-продажба и разпространение на периодични издания, нанесете необходимите данни на Вашата фирма и сключеният между страните договор; принтирайте и подпишете документите в 2 /два/ екземпляра;
  • Изпратете сканирано копие на подписаните документи по електронна поща на адрес press@bgpost.bg с предмет: (subject:) Допълнително споразумение Име на фирма.
  • Подписаните оригинали на документите, както и информация за кореспонденция трябва да изпратите или предадете лично на адрес:

„Български пощи“ ЕАД – Централно управление

На вниманието на: Дирекция „Търговска дейност“

1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31

            Веднага след получаването, документите ще бъдат проверени и подписани от страна на „Български пощи“ ЕАД, както и ще бъдат върнати на посочения от Вас адрес за кореспонденция.

Отстъпката в размер на 25 % от съответната корична цена периодичните печатни издания (вестници и списания) влиза в сила считано от 01.03.2020 г.

В случай, че имате въпроси, моля, да се обръщате към г-н Кирил Димитров, мобилен телефон: 0897 991 033 или на адрес: press@bgpost.bg

За фактуриране:

fakturapress@bgpost.bg