ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

      1. АПАРТАМЕНТ с площ 133.00 кв.м, ведно с прилежащи части: част от изба, с площ от 44.00 и 133/266 ид.части от общите части на сградата, с адрес: гр. Батак, ул. „Стефан Божков” № 2, етаж 1 – цена 30 000 лева, без ДДС.

 

       2. ГАРАЖ (клетка №2) с площ от 16,80 кв.м, находящ се на I (първи) етаж, в съществуваща сграда с административен адрес град Нова Загора, улица „Петко Енев“ № 48 – цена 6 500 лева, без ДДС.

        3. ГАРАЖ № 1 с площ 18.83 кв.м, находящ се в бл. 3, ул. „Цанко Церковски” № 1, гр. Павликени, Област Велико Търново – цена 6 500 лева, без ДДС.

 

        4.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.2444.11.2, с адрес на имота гр. Трявна, ул. Бойчо Войвода № 6, ет. 0, ап. 2, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 96.99 кв.м, заедно с прилежащи части: 1.894 % ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж – цена 30 000 лева, без ДДС.

         5. АПАРТАМЕНТ № 15 с площ 88.95 кв.м, с адрес: гр.Търговище, ул. „Хан Крум“ № 2, ет. 5, заедно с изба № 15 със светла площ от 5.80 кв.м – цена 75 000 лева, без ДДС.

          6. АПАРТАМЕНТ № 33 с площ 116.58 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. „Младост" № 24, вх.Б, ет.2, ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ от 8.81 кв.м – цена 92 000 лева, без ДДС.

          7. 691 / 1920 идеални части от УПИ VIII, целият с площ 1920 кв.м по плана на гр. Първомай, ул. „Цар Шишман” № 5, Област Пловдив и ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ от сутерен, първи и втори етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /старата поща/, цялата със застроена площ 371 кв.м – цена 160 000 лева, без ДДС.

          8. ½ /една втора/ идеална част от ПИ с идентификатор 23025.502.46, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей” с площ от 1261 кв.м, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.2 с площ 33,66 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.3 с площ 77,62 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.5 с площ 200.85 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.7 с площ 32.92 кв.м и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.9 с площ 51.90 кв.м – цена 120 000 лева, без ДДС.

           9. ДВЕ СТАИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАЖ със застроена площ от 38.97 кв.м, заедно с 20.23 кв.м ид.части от коридор и сервизни помещения и ведно с 32.30 % ид. части от общите части на сграда, находяща се в с. Ясна поляна, Община Приморско, Област Бургас и съответния процент ид.части от правото на строеж – цена 25 000 лева, без ДДС.

           10. 3 бр. ПОМЕЩЕНИЯ, с обща застроена площ 68.84 кв.м от ВТОРИ ЕТАЖ /административен/ на МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, цялата със застроена площ 126.00 кв.м, находяща се в с. Горна Росица, общ. Севлиево, заедно с прилежащите за тези три броя помещения 50.73 % ид.части – цена 7 000 лева, без ДДС.

            11. ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа, цялата със ЗП от 434. кв.м и РЗП от 2118.60 кв.м, включващи, съгласно схема за разпределение на собствеността на сградата: В Сутерена: Помещения № 15, 16, 17 и 18, с обща площ от 20 кв.м; На IV етаж: Помещения № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, с обща площ от 75 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с площ 1150 кв.м и съставляващ общински Урегулиран Поземлен Имот I – (първи) – за поща, в квартал 108 (сто и осми) по плана на град Долна баня – ЦГЧ, при граници по актуална скица: улица с о.т. 518-517, площад, УПИ XVI – 1058, улица с о.т. 548-527 – цена 80000 лева, без ДДС.

 

             12.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.501.1.10, целият със застроена площ 80,83 кв.м, находящ се на нулев етаж, в част от подблоковото пространство на сграда с идентификатор № 63427.5.501.1, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов” № 3, с предназначение: ГАРАЖИ – цена 45 000 лева, без ДДС.

              13. ½ - една втора идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.652.134, находящ се в гр. Плевен, Общ. Плевен, обл. Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Плевен, Източна Индустриална зона, с площ: 2105 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект – цена 22 000 лева, без ДДС.

              14. 50 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Исперих, обл. Разград, „Промишлена зона“, съставляващ поземлен имот № IV в кв. 178, с площ от 3640 кв.м – цена 9 400 лева, без ДДС.

              15.205/295 идеални части от поземлен имот УПИ II- за поща, кв.29 по плана на с.Медвен, общ. Котел, целият с площ от 295 кв.м, ВЕДНО с част от двуетажна паянтова жилищна сграда, а именно: Целият първи етаж, състоящ се от две стаи с входни антрета, баня с тоалетна и предверие, със застроена площ от 75 кв.м. и част от втория етаж, представляващ Самостоятелен обект с площ от 37 кв.м., включващ две стаи спални и тераса (лоджия) – цена 22 000 лева, без ДДС.

               16. ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ с площ 92 кв.м, разположени на първия етаж в двуетажна масивна сграда, находяща се в с. Кортен, Община Нова Загорацена 10 000 лева, без ДДС.

               17. ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА, с площ 100,00 кв.м, находяща се в с. Горно Александрово, Община Сливен – цена 1970 лева, без ДДС.

               18.САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, реално обособени части от сгради, построени в поземлен имот, находящ се в гр. Дунавци, Община Видин – цена 10 000 лева, без ДДС.

               19. СГРАДА с идентификатор № 77181.13.24.1, находяща се в гр.Харманли, обл. Хасково с предназначение – „гараж депо и складова база (хангар)“, с площ на цялата сграда 396 кв. метра – цена 140 000 лева, без ДДС.

 

               20.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.521.13.1, с адрес град Русе, кв. Дружба – 3, ул. „Даме Груев“ № 1, бл. 6, вход В, ет.1, ап.1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 13, с предназначение – жилище, апартамент, с площ от 65 кв.м, ведно с избено помещение № 1 от 3 кв.м – цена 52 000 лева, без ДДС.

 

              21.ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Попово, ж.к. „Русаля”, блок № 48, представляващ АПАРТАМЕНТ № 3, на I етаж, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, две тераси, със застроена площ 58,50 кв.м – цена 37 000 лева, без ДДС.

 

              22.10/100 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47295.124.1013, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, ул. „Младост“ № 4, с площ от 2005 кв.м, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор на самостоятелния обект 47295.124.1013.3.1, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, ул. „Младост“ № 4, на етаж 1, с предназначение на самостоятелния обект: ЗА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: едно, с площ от 131 кв.м – цена 120 000 лева, без ДДС.

 

              23.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.1, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, разположена в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 47295.124.1268 и 47295.124.1269, с предназначение на самостоятелния обект: ЗА ДЕЛОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта – едно, ниво едно, с площ от 104.02 кв.м, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.2, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, разположена в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 47295.124.1268 и 47295.124.1269, с предназначение на самостоятелния обект: ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, брой нива на обекта – едно, ниво едно, с площ от 3.84 кв.м – цена 120 000 лева, без ДДС.

 

             24. 40.82 % идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) III (трети) отреден „За поща“, в кв. 58 по плана на с. Трудовец, община Ботевград, София област, с площ от 2240 кв.м, ведно с част от построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ (ЗП) от 406.51 кв. м, разгърната застроена площ (РЗП) от 829.14 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която част включва: А/ Част от СУТЕРЕНА на сградата, целият с площ от 455.36 кв.м, която част е със застроена площ от 47.77 кв. м, включваща следните помещения: КОТЕЛНО с площ от 26.46 кв. м; ПОМЕЩЕНИЕ за огняр с площ от 4.38 кв. м, СТАЯ към огняр с площ от 3.30 кв. м; Б/ ПЪРВИ ЕТАЖ от сградата без трафопоста, включващ: помещение за писмовна експедиция, коридор, телексна зала, коридор, котелно помещение, трезор, помещение за началник поща, паричен салон, фоайе, абонаментни кутии за писма, помещение за пощальони, свободно помещение, две тоалетни и коридор, със застроена площ от 370.09 кв.м – цена 145 000 лева, без ДДС.

              25. РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ с площ 73 (седемдесет и три) квадратни метра от ВТОРИЯ ЕТАЖ, включваща четири помещения, санитарен възел и ½ (една втора) идеална част от общите части (коридор и стълбище), при граници на реално обособената част: изток – улица, запад – коридор, север – помещение на „БТК“ АД, юг – помещение на „БТК“АД от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА на 360 (триста и шестдесет) кв.м построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м, означен като УПИ XIII (тринадесет римско) – Поща, в квартал 64 (шестдесет и четири) по плана на гр. Стрелча – цена 25 000 лева, без ДДС.

 

               26.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – СХЕМА № 34/22.01.2008 г в сграда с № 51127.201.197.3.10, находящ се в с. Нареченски бани, ЕКАТТЕ: 51127, община Асеновград, област Пловдивска, одобрена със Заповед № 300-5-68 от 08.11.2004 г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес: площад „Зареница”, етаж – 2. Самостоятелният обект попада в сграда № 3, в поземлен имот № 51127.201.197 с Предназначение: за делова и административна дейност – цена 75 000 лева, без ДДС.

                27. РЕАЛНА ЧАСТ /част от сутерен и част от втори етаж/ от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /бивша Административно търговска сграда/, находяща се в с.Подем, Община гр. Д. Митрополия, Плевенска област на ул. „Вит“ №6, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III от УПИ III – 170 в кв. 3, която част се състои от: а/ ДВА СКЛАДА в СУТЕРЕНА на описаната по-горе сграда с ОБЩА площ от 18 кв.м /осемнадесет кв.м/ съгласно Протокол от 22.12.1993г. за разделяне на търговското дружество на БТК ЕАД и БП ЕАД и съгласно архитектурното заснемане от м. 12.1990г. на фирма „Инвеста-Плевен“ гр. Плевен; б/ ТРИ СТАИ от ВТОРИЯ ЕТАЖ на описаната по-горе сграда с ОБЩА площ 66 кв.м – цена 18 000 лева, без ДДС.

 

                28.АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ж.к. „Балик“, блок 33, вх. „А“, етаж 1, със застроена площ от 55.00 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02508.76.7.1.2 – цена 39 000 лева, без ДДС.

 

                29. ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ /част от сграда/, с площ от 153 кв.м. /сто и петдесет и три квадратни метра/, представляваща помещения № 2-две, №3- три, № 5- пет и № 6- шест, както и 1/2- една втора идеална част от помещения № 4- четири, № 7-седем и № 8- осем /общи помещения/ от първия етаж и помещения № 2-две, № 3- три, № 5- пет и 1/2-една втора идеална част от помещения № 4- четири, № 7- седем, № 8-осем и № 12-дванадесет /общи помещения/ на втория етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 216 кв.м-двеста и шестнадесет квадратни метра, построена през 1964г., при граници на обекта: от всички страни терен, съставляващ УПИ III-576, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която сграда е построена въз основа на отстъпено право на строеж върху УПИ II-три, имот планоснимачен № 576, в кв.66-шестдесет и шести по плана на гр. Рила, община Рила, одобрен със Заповед №30/22.02.1993r., състоящ се от 216 кв.м-двеста и шестнадесет квадратни метра, при граници на имота: от три страни -общинско и ПИ № 1645 на Михаил Петров Васев, всички в кв.66 по плана на града – цена 60 000 лева, без ДДС.

                 30. ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.9.1234 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири) по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-71/24.11.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, административен адрес: гр. Русе, област Русе, кв. „Долапите”, ул.”Кула” № 2, целият с площ по скица № 8132/21.07.2008 на АГКК от 13 531 кв.м (тринадесет хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра), а по Акт за държавна собственост на недвижим имот № 4483/04.01.1973г., издаден от ГНС Русе 15 000 кв.м (петнадесет хиляди квадратни метра), при граници и съседи поземлени имоти с идентификатори: 63427.9.1273 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста седемдесет и три), 63427.9.1239 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и девет), 63427.9.1197 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда сто деветдесет и седем), 63427.182.24 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка двадесет и четири), 63427.182.22 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка двадесет и две).

               II. Самостоятелни обекти в сграда и отделни сгради, предназначени за промишлена дейност и складова база, застроени в описания в точка I (едно римско) поземлен имот с идентификатор 63427.9.1234 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири) по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-71/24.11.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, подробно описани, както следва:

                1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 63427.9.1234.1.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка едно точка едно) със застроена площ 228,13 кв.м (двеста двадесет и осем цяло и тринадесет стотни квадратни метра), находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 63427.9.1234 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири), и представляващ помещение за склад при граници и съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж с идентификатор № 63427.9.1234.1.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка едно точка две); под обекта – няма и над обекта – няма;

                 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 63427.9.1234.1.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка едно точка три), със застроена площ 193,40 кв.м (сто деветдесет и три цяло и четиридесет квадратни метра), находящ се в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 63427.9.1234 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири), и представляващ ремонтна работилница, при граници и съседи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори: на същия етаж № 63427.9.1234.1.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка едно точка четири) и № 63427.9.1234.1.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка едно точка две), под обекта – няма, над обекта – няма;

                 3. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка три), цялата със застроена площ 18,00 кв.м (осемнадесет квадратни метра), представляваща помещение за дизел-агрегат;

                 4. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка четири), цялата със застроена площ 194,00 кв.м (сто деветдесет и четири квадратни метра), представляваща сграда на транспорта – мивка-канал;

                  5. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.5 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка пет), цялата със застроена площ 160,00 кв.м (сто и шестдесет квадратни метра), представляваща промишлена сграда – бояджийска работилница;

                  6.½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.6 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка шест), цялата със застроена площ 20,00 кв.м (двадесет квадратни метра), представляваща сграда за водоснабдяване и канализация;

                  7. Сграда с идентификатор № 63427.9.1234.8 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка осем), със застроена площ 306,00 кв.м (триста и шест квадратни метра), предназначена за складова база;

                  8. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.9 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка девет), цялата със застроена площ 41,00 кв.м (четиридесет и един квадратни метра), представляваща склад за масла и горива;

                  9. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.11 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка единадесет), цялата със застроена площ 20,00 кв.м (двадесет квадратни метра), представляваща портал;

                  10. ½ (една втора) идеална част от сграда с идентификатор № 63427.9.1234.12 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка девет точка хиляда двеста тридесет и четири точка дванадесет), цялата със застроена площ 65,00 кв.м (шестдесет и пет квадратни метра), представляваща контролно – пропускателен пункт – обща цена 330 000 лева, без ДДС.

 

                 31.АПАРТАМЕНТ № 73 с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.115.23.3.73, находящ се в гр. Кърджали, кв. "Възрожденци", жил. блок № 15 /петнадесет/, вх.”А“, ет. XI, състоящ се от: една стая и сервизно помещение, със застроена площ 24.80 кв.м – цена 13 500 лева, без ДДС.

                  32. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 означен с идентификатор 602.150.3.6, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, улица „Патриарх Евтимий" № 6, в жилищна сграда блок 2/15 във вход „Д“, на II етаж. с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от стая, хол, кухня и баня с тоалетна, брой нива па обекта: 1 (един), с площ на жилището от 63,25 кв. м – цена 19 000 лева, без ДДС.

                  33. Една стая от масивна едноетажна производствена техническа сграда, с площ 15.00 кв.м, ведно с 30 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот № V (пети), в квартал № 15 по плана на с. Раково, община Сливен – цена 1 500 лева, без ДДС.

                  34. ЧЕТИРИ ПОМЕЩЕНИЯ – помещение за „НАЧАЛНИК ПТТС“, помещение „ПОЩАЛЬОНИ“, помещение „АРХИВ“ и помещение „ТОАЛЕТНА“, с обща застроена площ от 64 кв.м, находящи се на ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна масивна сграда в с.Млекарево, общ. Нова Загора, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата – цена 7 000 лева, без ДДС.

                   35. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 7092 /седем хиляди и деветдесет и два/ кв. метра, находящ се в гр. Разград на ул. „Търговищко шосе“ № 25, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, който по одобрените със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разград, съставлява имот с идентификатор 61710.503.6453 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и три, точка, шест хиляди четиристотин петдесет и три/, стар идентификатор: 61710.503.6343, номер по предходен план: делба по ПУП от 61710.503.6343/6016, квартал: 1А, парцел IX, при граници: 61710.447.47, 61710.503.6386, 61710.503.6342, 61710.503.6385, 61710.503.6452 – цена 190 000 лева, без ДДС.

                 36. СГРАДА с идентификатор № 72624.603.40.5 /седем две шест две четири точка шест нула три точка четири нула точка пет/, находящ се в гр. Добрич, зона „ЗАПАД”, 6ул. „Трети март” № 55 със застроена площ от 331 /триста тридесет и един/ кв.метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72624.603.40 /седем две шест две четири точка шест нула три точка четири нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 12 май 2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3 424 кв.м /три хиляди четиристотин двадесет и четири кв. метра/ с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за автогараж, номер по предходен план: 40, при съседи на поземления имот: № 72624.603.41, № 72624.603.44, № 72624.603.39, № 72624.603.88 – цена 70 000 лева, без ДДС.

                 37. 600.00 кв.м (шестстотин квадратни метра) идеални части от Урегулиран поземлен имот VIII – 155 (осем римско, за имот с пл. номер сто петдесет и пет) в квартал 36 (тридесет и шест) по плана на село Тръстиково, община Камено, област Бургас, целият с площ от 1 200 кв.м (хиляда и двеста квадратни метра), одобрен ПУП със Заповед № 60 от 04.03.1940 година, промени на ПУП със Заповед: няма издадена заповед за изменение; при граници на имота: УПИ I – 274, УПИ VII – 154, УПИ XIII – 276, 278 и улица, както и ведно с:

                  ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, представляваща част от първи етаж със ЗП от 86.80 кв.м (осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни квадратни метра), представляваща 3 (три) стаи – СТАЯ ПОЩАЛЬОНИ, при граници: север – външен зид, изток – помещение на БТК ЕАД, юг – коридор, запад – санитарен възел, СТАЯ Н-К ПС, при граници: север – помещение на БТК ЕАД, изток – външен зид, юг – външен зид, запад – коридор, СТАЯ ТЕЛЕГРАФ – ТЕЛЕФОН, при граници: север – коридор, помещение на БТК ЕАД, изток – коридор, юг – външен зид, запад – общи части, стълбищна площадка, коридор и санитарен възел на БП ЕАД, както и ведно със съответните общи части от общите части на сградата.

                   ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, представляваща част от втори етаж със ЗП от 13.20 кв.м (тринадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра), представляваща една стая, при граници: север – помещение на БТК ЕАД, изток – коридор, юг – външен зид, запад – помещение на БТК ЕАД, както и ведно със съответните общи части от общите части на сградата – цена 30 000 лева, без ДДС.

                   38. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – завършен на ниво груб строеж, находящ се в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, без сутерен представляваща блок „В“, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десети/ - за поща в квартал 19 /деветнадесети/ по плана на гр.Правец, община Правец, София област, с площ от 3802 /три хиляди осемстотин и два/ кв. м., при граници: бул.“Трети март“, улица „Никола Комита“, УПИ XV-597, УПИ I-597, улица “Ген. Гурко“, УПИ XIII - за хотел и търговска дейност, а именно:

                   ИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се на втория етаж на блок „В“ със застроена площ от 77.07 /седемдесет и седем цяло и седем стотни/кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, баня и др. сервизни помещения, при граници: от три страни двор и стълбище, заедно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – цена 20 000 лева, без ДДС.

                   39. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – завършен на ниво груб строеж, находящ се в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, без сутерен представляваща блок „В“, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десети/ - за поща в квартал 19 /деветнадесети/ по плана на гр.Правец, община Правец, София област, с площ от 3802 /три хиляди осемстотин и два/ кв. м., при граници: бул.“Трети март“, улица „Никола Комита“, УПИ XV-597, УПИ I-597, улица “Ген. Гурко“, УПИ XIII - за хотел и търговска дейност, а именно:

                - ГАРАЖ  № 9 /девети/, находящ се на първия етаж на блок “В“ със застроена площ от 28.26 /двадесет и осем цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., при граници: двор от две страни, гараж 10, общи площи, заедно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – цена 7 000 лева, без ДДС.

                 40. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – завършен на ниво груб строеж, находящ се в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, без сутерен представляваща блок „В“, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десети/ - за поща в квартал 19 /деветнадесети/ по плана на гр.Правец, община Правец, София област, с площ от 3802 /три хиляди осемстотин и два/ кв. м., при граници: бул.“Трети март“, улица „Никола Комита“, УПИ XV-597, УПИ I-597, улица “Ген. Гурко“, УПИ XIII - за хотел и търговска дейност, а именно:

                 - ГАРАЖ № 10 /десети/, находящ се на първия етаж на блок “В“  със застроена  площ от 28.26 /двадесет и осем цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., при граници: двор от три страни, гараж 9, заедно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – цена 7 000 лева, без ДДС.