ПРОЦЕДУРА за подбор по документи, провеждане на тест и интервю за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС IІІ-та кат.” в ОПС ВИДИН

14.10.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл.9а и чл.18 от СП, на основание чл.67 ал.1 т.1 и чл.70 от КТ

обявява процедура

за подбор по документи,  провеждане на тест и интервю за длъжността:

„СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС IІІ-та кат.”
В ОПС ВИДИН

 Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка;

Изисквания към кандидатите:

 • Минимална образователна степен – средно специално
 • Специалност – Счетоводство, Финанси, Икономика
 • Стаж по специалността – минимум 3 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.

Документи за участие се приемат до 18.10.2019 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6555.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за провеждане на теста и интервюто.