БЪЛГАРСКИ ПОЩИ УВЕЛИЧАВАТ БРОЯ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ КОИТО ПРЕДЛАГАТ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

20.09.2022

 

 Български пощи уведомяват своите клиенти, че се увеличава броят на пощенските станции, които предлагат безплатни административни услуги. От 21.09.2022 г. предлагащиге услугите пощенски станции се увеличават от 6 на 32. Предлагането е организирано предимно в пощенски офиси в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване. Броят на тези офиси ще нараства поетапно до 2025 г.

От края на юли до началото на месец септември 2022 г. в 6-те пощенски станции са подадени около 200 заявления от граждани, които съобразно сезона са предимно за получаване на помощи за отопление. Предлагането на 39 административни услуги в клонове на дружеството е в изпълнение на Проекта „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Кръгът на предлаганите административни услуги постепенно ще се разширява, докато обхване всички услуги налични на портала www.egov.bg, администриран от Министерство на електронното управление.

 

 Пощенски станции където гражданите могат да заявяват административни услуги в рамките на пилотния проект.

 

Административните услуги, които могат да бъдат заявявани в пощенските станции напълно безплатно са:

 

Наименование на услуга

Агенции, предоставящи услугата

допълнителна информация за услугата и необходими документи

1

Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Агенция за социално подпомагане

тук

2

Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Агенция за социално подпомагане

тук

3

Издаване на удостоверение за получени социални плащания

Агенция за социално подпомагане

тук

4

Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътен транспорт

Агенция за социално подпомагане

тук

5

Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

Агенция за социално подпомагане

тук

6

Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Агенция за социално подпомагане

тук

7

Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

Агенция за социално подпомагане

тук

8

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Агенция за социално подпомагане

тук

9

Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Агенция за социално подпомагане

тук

10

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Агенция за социално подпомагане

тук

11

Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

тук

12

Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

тук

13

Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Агенция за социално подпомагане

тук

14

Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки

Агенция за социално подпомагане

тук

15

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Агенция за социално подпомагане

тук

16

Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Агенция за социално подпомагане

тук

17

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

Агенция за социално подпомагане

тук

18

Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

Агенция за социално подпомагане

тук

19

Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Агенция за социално подпомагане

тук

20

Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

тук

21

Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

тук

22

Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

Агенция за социално подпомагане

тук

23

Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане

тук

24

Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

Агенция за социално подпомагане

тук

25

Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

Агенция за социално подпомагане

тук

26

Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Агенция за социално подпомагане

тук

27

Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

Агенция за социално подпомагане

тук

28

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

Агенция за социално подпомагане

тук

29

Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Агенция за социално подпомагане

тук

30

Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

Агенция за социално подпомагане

тук

31

Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

тук

32

Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

Агенция за социално подпомагане

тук

33

Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

Агенция за социално подпомагане

тук

34

Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица

Агенция за социално подпомагане

тук

35

Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица

Агенция по заетостта

тук

36

Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

Агенция по заетостта

тук

37

Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

Агенция по заетостта

тук

38

Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица

Агенция по заетостта

тук

39

Включване в обучение на възрастни

Агенция по заетостта

тук

 

 

За допълнителна информация:
Тел.: * 7678; 02/ 949 32 80
E-mail: [email protected]