Обявление за търг с тайно наддаване, гр. София за монтаж на вендинг автомати

05.09.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-506/02.09.2019 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи в сгради на „Български пощи“ ЕАД в гр. София, за монтаж на вендинг автомати, при начални тръжни месечни наемни цени:

- площ от 2 кв.м в коридора в югоизточната част на първия етаж на сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31 – 150 лева, без ДДС;

- площ от 2 кв.м в коридора в югоизточната част на втория етаж на сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31 – 150 лева, без ДДС;

- площ от 2 кв.м на първия етаж на сграда „В” на БРСЦ–Враждебна, ул. „Челопешко шосе“ № 31 – 150 лева, без ДДС;

- площ от 2 кв.м на първия етаж на сграда „В” на БРСЦ–Враждебна, ул. „Челопешко шосе“ № 31 – 150 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.09.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лв., без ДДС. Закупува се от ЦУ на “Български пощи” ЕАД.

Заявления за участие се подават до 10.30 часа в деня на търга в служба „Деловодство” на ЦУ на “Български пощи” ЕАД.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
             02/949 32 14 – Ив.Митова

Обявлението е публикувано на 05.09.2019 г. в-к 24 часа