ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, РУ "ЗАПАДЕН РЕГИОН"

16.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Български пощи” ЕАД, на основание т.1 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилага на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-08-413/15.12.2022 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10.30 кв.м, част от сградата на ПС София-1421, находяща се в гр.София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 15.

Начална тръжна месечна наемна цена – 160 (сто и шестдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 03.01.2023 г. от 14.00 часа в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС.

Закупува се от ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, като преди получаване се заплаща по банкова сметка.

Заявления за участие се подават до 13.30 часа в деня на търга в служба „Деловодство” на ЦУ на “Български пощи” ЕАД.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 02/949 31 96 и 02/949 32 14

          

Обявлението е публикувано на страницата на АППК с рег.индекс 26-00-1380/ 15.12.2022 г.