Обявление за търг с тайно наддаване, с. Морава, ОПС Велико Търново

16.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е


 Регионално управление  “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД на основание
 чл.29,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,съгласно Приложение №1 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители  и Заповед № РД-06-925/16.12.2022 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:
Помещения с обща площ 34.80 кв.м., находящи се на първия етаж на сградата на ПС Морава, с административен адрес: с.Морава, ул. „Цветан Дамянов“ № 52, ОПС В.Търново, при граници: изток – улица; запад – фоайе на пощенската станция; север – коридор и помещение на пощенската станция; юг – улица.
Начална тръжна месечна наемна цена за отдаване на:
Помещения с обща площ 34.80 кв.м., находящи се на първия етаж на сградата на ПС Морава, с административен адрес: с.Морава, ул. „Цветан Дамянов“ № 52, ОПС В.Търново, при граници: изток – улица; запад – фоайе на пощенската станция; север – коридор и помещение на пощенската станция; юг – улица - 220,00 (двеста и двадесет) лева без ДДС.            
Търгът ще се проведе на 30.12.2022г.  от 10,30ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.
Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.
Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на  ОПС В.Търново  преди получаване на документацията.
Заявления за участие в търга се подават в срок до 11,00ч. на 23.12.2022г. в сградата на ОПС В.Търново, ул.“Христо Ботев“ №1.
В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 06.01.2023г. от 10,30ч., при условията на първоначалния търг.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева