ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ РУ "Североизточен регион"

29.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД-Варна, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, решения по т.5 от Протокол № 5 / 10.02.2022 г., по т.4 от Протокол № 29/ 13.12.2022 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-410/ 14.12.2022 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, за делегиране на правомощия и  Заповед № 297 / 19.12.2022г. на Директора на РУ „СИР на „БП“-Варна, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с  площ от 34.80 кв.м., находящо се на партерен етаж - представляващо част от сграда на ПС Попово, с административен адрес: гр. Попово,  ул. „Александър Стамболийски” № 15, за срок от 5 (пет) години.

 

Начална месечна наемна цена 250.00 /двеста и петдесет / лева без ДДС.

 

Вид на търга- търг с тайно наддаване, вид на заседанието-открито.

 

Търгът ще се проведе на 15-тия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на „Български пощи“ ЕАД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол от 11.00 часа, в сградата на  ОПС Търговище  гр. Търговище ул.”Славейков”   № 41.

 

Тръжната документация се закупува от ОПС Търговище  гр. Търговище ул.”Славейков”   № 41, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 15 лв. (петнадесет лева) с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Търговище гр. Търговище ул.”Славейков” № 41 или по  банкова сметка на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД-Варна в банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА,  BG11СЕСВ 9790 1019 5114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF, преди получаване на документацията.

 

Размер на депозита за участие в търга –– Депозит за участие в търга е парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена, внесена в брой в касата на ОПС Търговище  гр. Търговище ул.”Славейков”   № 41 или чрез банков превод по сметка на РУ СИР  /внесеният депозит не се олихвява/.

 

Право на оглед- оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

 

Повторно провеждане на търга- на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 ч. при същите условия.

 

Заявления за участие се подават в  деловодството на ОПС Търговище гр. Търговище ул.”Славейков”   № 41 в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга.

 

            За  въпроси относно наемната площ – Веселка Бояджиева, тел. 052 / 620-528

 

 

Обявлението е публикувано на ел.страница на АППК на 22.12.2022г.