Последно публикувани съобщения

19.07.2019Разяснение 1, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
17.07.2019Сключен договор №144 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {6}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД
16.07.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“
16.07.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
10.07.2019Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2019-0005Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“ 10.07.2019Отворена
00276-2019-0004Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004}„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“: обособена позиция № 1 – „Осигуряване на обслужване за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД от служба по трудова медицина“ и обособена позиция № 2-„Предоставяне на услуга за измерване на контролиран параметър осветеност в работните помещения на обектите на „Български пощи“ЕАД“12.06.2019Отворена
9089085Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“. 11.06.2019Отворена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {6}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД-Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“ чрез покана до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закон за обществените поръчки05.06.2019Възложена
00276-2019-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“21.02.2019Прекратена
00276-2019-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”13.02.2019Възложена
00276-2019-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“17.01.2019Възложена
9084668Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“07.01.2019Възложена