Последно публикувани съобщения

17.01.2020Разяснение 2, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности
17.01.2020Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“
16.01.2020Протоколи 2,3 и 4,Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител,обществена поръчка {00276-2019-0009}:„Доставка на пликове за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД, състояща се от две обособ. позиции“
14.01.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
14.01.2020Разяснение 1, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2020-0001 Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София.07.01.2020Отворена
00276-2020-0002 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД“07.01.2020Отворена