Предмет на поръчкатаДоставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване20.10.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Доставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на “Български пощи” ЕАД

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. „Академик Стефан Младенов", №1, бл. 31, София 1700
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
”Български пощи” ЕАД на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.7, т.5 чл. 7г и чл. 16, ал. 4 от ЗОП, Решение по т. 13 на Протокол № 13/ 10.07.2009 г. . на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД , открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект:

“Доставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на “Български пощи” ЕАД” , с две обособени позиции: 

ЛОТ 1 – Пластмасови пломби.
ЛОТ 2 – Пластмасови пломби с метална вложка.

Място и срок за получаване на документацията: Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр. София., ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл.31, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа до 03.11.2009 г..

Цена на документацията: 42 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до 13.11.2009 г., в служба “Деловодство” на ЦУ “Български пощи” ЕАД гр. София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Отваряне на офертите: Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 16.11.2009 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212. 

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник на 20.10.2009 г., № 11 в раздел „Доставки" – http://dv.parliament.bg.

Документация

Документи