Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електронни везни"
Дата на публикуване04.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.1 и Решение по т. 3 от Протокол № 9/24.04.2014 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Доставка на електронни везни” 

 

Вид на процедурата: Открита

 

Срок за получаване на документацията: 

Съгласно обявлението в АОП

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Приложение № 1. Технически спецификации

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение № 4. Образец на техническа оферта

Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)

Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) /2011, 2012 и 2013/ години, вкл. доставките по т. 2.2

Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Приложение № 10. Проект на договор за обществената поръчка

Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 11 Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 10. Проект на договор за обществената поръчка

Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 28.10.2014 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на   Агенцията по обществени поръчки  00276-2014-0010

 

Протоколът от заседанието длъжностните лица   може да бъде изтеглен тук

Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комсията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"

Доклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"

Заповед на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"

Сключен договор №52/11.02.2015 г за изпълнение

Освободена гаранция за изпълнение: 07.04.2015 година

 

 

 

 

 

Документация

Документи