Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9034285}: „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации”
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации” Обществената поръчка няма обособени позиции!

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана /Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1 (Приложения № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.); Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Проект на декларация за приемане условията на проекта на договор – Приложение № 6/ може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

   - Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9034285

 

ПОРАДИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ОТВАРЯНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 20.10.2014 Г. от 13.00 ч.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9034285

 

Договорът за изпълнение можете да намерите тук

 

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на Договор 175/04.11.2014:

  • внесена от: "КИКИ - ПП" ЕООД
  • основание: чл.20 от Договора

Документация

Документи