Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9034277}: „ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНСА НА КОНТУР ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК И СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 „Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНСА НА КОНТУР ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК И СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ПОЗИЦИЯ 1 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”;

ПОЗИЦИЯ 2 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 3 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 4 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 5 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН”;

ПОЗИЦИЯ 6 –          ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”, 1 ПОЧИВНA БАЗА, НАМИРАЩА СЕ В ОБЩИНА РИЛА, МЕСТНОСТ „ЕЛЕШНИЦА”, „БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТОРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОДЕЛЕНИЯ: „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” И ИМС/БУЛПОСТ” 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6. може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНСА НА КОНТУР ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК И СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ПОЗИЦИЯ 1 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”;

ПОЗИЦИЯ 2 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 3 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 4 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН;

ПОЗИЦИЯ 5 –          РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН”;

ПОЗИЦИЯ 6 –          ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”, 1 ПОЧИВНA БАЗА, НАМИРАЩА СЕ В ОБЩИНА РИЛА, МЕСТНОСТ „ЕЛЕШНИЦА”, „БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТОРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОДЕЛЕНИЯ: „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” И ИМС/БУЛПОСТ”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 10.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 идекларация, съгласно чл. 47, ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9034277

Протоколи от заседанието на комисията: Протокол1  Протокол2

Сключени договори за изпълнение:

Договор 43/09.02.2015 г.

Договор 44/09.02.2015 г.

Договор 45/09.02.2015 г.

Договор 46/09.02.2015 г.

Договор 47/09.02.2015 г.

Договор 48/09.02.2015 г.

 

На основание чл.7, ал. 1 от договори №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48 - освободени гаранции за изпълнение на 12.08.2015 г.

 

Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП, дата на публикуване:

Документация

Документи