Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД по 6 обособени позиции: Обособена позиция 1 - РУ „Западен регион”, Обособена позиция 2  - РУ „Северен централен регион”, Обособена позиция 3 – РУ „Североизточен регион”, Обособена позиция 4 – РУ „Югоизточен регион”, Обособена позиция 5 - РУ „Южен централен регион”, Обособена позиция 6 – „Централно управление на „Български пощи ЕАД”, БРСЦ и специализирано поделение (СП) „Българска филателия и нумизматика”  

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1; Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД по 6 обособени позиции: Обособена позиция 1 - РУ „Западен регион”, Обособена позиция 2  - РУ „Северен централен регион”, Обособена позиция 3 – РУ „Североизточен регион”, Обособена позиция 4 – РУ „Югоизточен регион”, Обособена позиция 5 - РУ „Южен централен регион”, Обособена позиция 6 – „Централно управление на „Български пощи ЕАД”, БРСЦ и специализирано поделение (СП) „Българска филателия и нумизматика”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 13.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9034282

 

Протоколи от работата на комисията:

Сключен договор 151/06.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.6

Сключен договор 155/10.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.1

Сключен договор 156/10.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.2

Сключен договор 157/10.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.3

Сключен договор 158/10.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.4

Сключен договор 159/10.07.2015 г. за изпълнение, обособ. поз.5


Документация

Документи