Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9034283}: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ПОКАНА
ПЛАЩАНИЯ обратно

документ

дата забележка/пояснение
Доп. спор. № 181/14.08.2015г.   25.08.2015 Към Дог. № 88
Доп. спор. № 180/14.08.2015г.   21.08.2015 Към Дог. № 87
Доп. спор. № 179/14.08.2015г.   21.08.2015 Към Дог. № 86
Доп. спор. № 178/14.08.2015г.   21.08.2015 Към Дог. № 85
Доп. спор. № 177/14.08.2015 г.   21.08.2015 Към Дог. № 84
Доп. спор. № 176/14.08.2015 г.   21.08.2015 Към Дог. № 83
Дог. № 88/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 6
Дог. № 87/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 5
Дог. № 86/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 4
Дог. № 85/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 3
Дог. № 84/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 2
Дог. № 83/01.04.2015 година   - Обособ. поз. 1
Протокол 1, Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4 от работата на комисията   - -
Приложения към публичната покана

30.09.2014
-

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени позиции

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана /Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1 (Приложения № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.); Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Проект на декларация за приемане условията на проекта на договор – Приложение № 6/ може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

   - Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени позиции; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 е от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9034283

 

ПОРАДИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ОТВАРЯНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 20.10.2014 Г. от 10.00 ч.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 е от ЗОП.

 

Протоколи от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти:

 

Сключени договори за изпълнение:

 

Сключен договор по позиция 1: 
83/01.04.2015 година
Сключен договор по позиция 2:
84/01.04.2015 година
Сключен договор по позиция 3:
85/01.04.2015 година
Сключен договор по позиция 4:
86/01.04.2015 година
Сключен договор по позиция 5:
87/01.04.2015 година
Сключен договор по позиция 6:
88/01.04.2015 година

 

Плащания по договори, сключени за изпълнение на поръчката:

 

 

Документация

Документи