Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9035128}: „Доставка на банкнотоброячни машини”
Дата на публикуване24.10.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на банкнотоброячни машини” 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Публичната покана и приложенията към нея /Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5, Декларация за приемане на условията по договора – Приложение - № 6/ може да изтеглите от тук.

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на банкнотоброячни машини”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 05.11.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки.

„Български пощи” ЕАД съобщава, съгласно параграф 1, т.28а от допълнителните 
разпоредби на Закона за обществените поръчки, че публикува публична покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на банкнотоброячни машини”


Публичната покана е
публикувана в Регистъра по обществени поръчки на 24 октомври 
2014 г., както и в рубриката „Профил на купувача” в интернет 
страницата на „Български пощи” ЕАД, на адрес: 
http://www.bgpost.bg/bg/161
Публичната покана е публикувана в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  9035128  


„Български пощи” ЕАД

Протоколи от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти:

  • Освободена гаранция за изпълнение съгл. чл.7 от Договора: 01.09.2015 Банк Тех Сис ООД

Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП, дата на публикуване:

31.07.2015 г.

Документация

Документи