Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2014-0018}: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“
Дата на публикуване03.12.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ОБЯВЛЕНИЕ
ПЛАЩАНИЯ обратно

документ

дата забележка/пояснение
       
Информация за изпълнението на договор   07.12.2015 Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 700909
Освободена гаранция за изпълнение   11.05.2015 Ай Би Ес България ЕООД
Освободена гаранция за участие   08.05.2015 Ай Би Ес България ЕООД
Задържана гаранция (усвоена от възложителя): "Контракс" АД      
Договор 94/21.04.2015 г. за изпълнение      
Заповед на възложителя за определяне на класирания на второ място участник за изпълнител      
Заповед на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител


Доклад от Председателя на комисията      
Протоколи №№ 2, 3, 4 и 5 от работата на комисията      
Протокол 1 от заседание на комисията      
Решение за промяна (ID 637175)
  09.12.214 Основание: чл. 27 а, ал.3
Приложения към обявлението

03.12.2014
-

 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.5 от Протокол № 30/30.09.2014 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“

 

Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук.

 

Приложение № 1. Технически изисквания

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение № 4. Образец на техническа оферта

Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)

Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години.

Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Приложение № 10. Проект на Договор

Приложение № 11. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 12. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

 

Място и срок за подаване на офертите:

 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16,30 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

 

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 19.12.2014 г. /пeтък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 

 

„Български пощи” ЕАД съобщава, съгласно параграф 1, т.28а от допълнителните

разпоредби на Закона за обществените поръчки, че открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“

Документацията за обществената поръчка чрез процедура по Закона за обществените поръчки е публикувана в Регистъра по обществени поръчки на 03 декември 2014 г., както и в рубриката „Профил на купувача” в интернет страницата на „Български пощи” ЕАД, на адрес: http://www.bgpost.bg/bg/161

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  00276-2014-0018

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

-
03.08.2015
 

 

 

 

 

 

 

Документация

Документи