Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване04.02.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0001
№ от деловоднаОП-3-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.4 от Протокол № 2/27.01.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на процедурата: Договаряне с обявление

 

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук.

 

Място и срок за подаване на заявленията:

Заявленията на кандидатите ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на заявленията:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 09.03.2015 г. /понеделник/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2015-0001

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 10.12.2015
- 08.01.2016
- 25.01.2016
- 25.01.2016
- 08.02.2016
- 10.02.2016
- 25.02.2016
- 10.03.2016
 - 04.04.2016
 - 03.05.2016
 - 11.05.2016
   
   

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

 

Документация

ДокументиРешение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документация, заедно с приложенията към нея05.02.2015 
Разяснение 104.02.2015Постъпили, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП запитвания по документация за участие
Разяснение 227.02.2015Постъпили, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП запитвания по документация за участие
Разяснение 327.02.2015Постъпили, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП запитвания по документация за участие
Временна мярка „спиране на процедурата”06.03.2015На основание чл. 120а, ал.1 от ЗОП, поради постъпила жалба срещу решение за откриване на процедура на договаряне с обявление, с предмет: „Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД", същата се спира, тъй като с жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.
Информация за хода на процедура при производство по обжалване на обществената поръчка03.06.2015 
Възобновяване провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка03.06.2015http://213.16.37.80/bg/zopmessage/78
Протокол № 1 от заседание на комисията за разглеждане и договаряне на подадени оферти за участие19.06.2015 
Протокол № 2 от работата на комисията01.07.2015 
Доклад от председателя на комисията01.07.2015 
Решение на Възложителя01.07.2015 
Покана за представяне на първоначална оферта14.07.2015 
Покана за представяне на първоначална оферта14.07.2015 
Протокол № 3 от работата на комисията20.08.2015 
Протокол № 4 от работата на комисията20.08.2015 
Протокол № 4.1 от работата на комисията20.08.2015 
Протокол № 5 от работата на комисията20.08.2015 
Доклад от работата на комисията20.08.2015 
Решение за избор на изпълнител20.08.2015 
Освободени гаранции за участие: СОТ 161 „ЮСИС”08.10.2015Дата: 28.09.2015 г.; Основание: чл.62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Освободени гаранции за участие: ДЗЗД Пъблик секюрити сървисиз08.10.2015Дата: 28.09.2015 г.; Основание: чл.62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Сключен Договор № 202 за изпълнение19.10.2015Публикувана информация в Агенция по обществени поръчки под номер 692933; Дата на публикуване: 19.10.2015
Договор 1 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 2 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 3 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 4 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 5 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 6 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 7 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 9 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 10 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 11 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 12 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 13 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 14 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 15 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 16 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 17 за подизпълнение20.11.2015 
Договор 18 за подизпълнение20.11.2015 
Допълнително споразумение10.12.2015към Договор 17 за подизпълнение
Договор 244/2015 г.17.12.2015Продължаване на Договор с рег. № 202 за обществена поръчка за охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и товари с правоприемник
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 3 за подизпълнение
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 5 за подизпълнение
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 7 за подизпълнение
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 9 за подизпълнение
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 11 за подизпълнение
Допълнително споразумение12.01.2016към Договор 14 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 1 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 2 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 4 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 6 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 10 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 12 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 13 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 15 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 16 за подизпълнение
Допълнително споразумение26.01.2016към Договор 18 за подизпълнение
Допълнително споразумение07.03.2016към Договор 2 за подизпълнение
Допълнително споразумение31.03.2017Към Договор 202 за изпълнение
Допълнително споразумение 2 към Договор 20206.02.2018 
Информация за изпълнение на договор №202/18.09.15 г. 29.09.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 995392