Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0002}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции
Дата на публикуване26.02.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0002
№ от деловоднаОП-4-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.1 от Протокол № 40/02.12.2014 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции, както следва:

 

Позиция I Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);
Позиция II Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91);
Позиция III Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;
Позиция IV Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери).

 

 

Вид на процедурата: Открита

 

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук.

 • Приложение № 1. Технически изисквания на възложителя
 • Приложение № 2. Образец на оферта
 • Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Приложение № 4. Образец на техническа оферта
 • Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) /2012, 2013 и 2014/ години
 • Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
 • Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 • Приложение № 10. Проект на договор за обществената поръчка
 • Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 30.03.2015 г. /понеделник/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  00276-2015-0002

 

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 06.10.2015 г.
- 01.12.2015 г.
- 07.04.2016
   

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация27.02.2015Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка и документация, заедно с приложенията към нея
Протокол 1 от работата на комисията24.04.2015 
Протокол 2 от работата на комисията19.05.2015 
Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие19.05.2015На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие ще се извърши на 22.05.2015 год. (четвъртък ) от 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.
Протокол 3 от работата на комисията05.06.2015 
Протокол 4 от работата на комисията01.07.2015 
Доклад от Председателя на комисията01.07.2015 
Решение на Възложителя за класиране06.07.2015По Обособена позиция 1: "Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат)"
Решение на Възложителя за прекратяване06.07.2015По Обособена позиция 2: "Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91);" По Обособена позиция 3: "Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;" По Обособена позиция 4: "Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери)."
Сключен договор № 182 за изпълнение25.08.2015Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 684169
Освободени гаранции за участие: 27.08.2015 на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП25.09.2015ТиС Трейдинг ООД; ГПВ Куверт