Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9039914}: Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции"
Дата на публикуване18.03.2015
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП9039914
№ от деловоднаОП-6-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

 Абонаментно обслужване на машини в СП БФН”” с 6 обособени позиции, както следва:

 

Поз.1 „Абонаментно обслужване на 3 броя пликовачни машини „KERN” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД;
Поз.2 „Абонаментно обслужване на 2 броя термопринтери за баркод и матричен принтер „Принтроникс” за номерация в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
Поз.3 „Абонаментно обслужване на 20 броя полиграфически машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
Поз.4 „Абонаментно обслужване на СТР система“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
Поз.5 „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
Поз.6 „Пълно абонаментно сервизно обслужване на 1 брой печатаща машина Xerox Work Centre 7428“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

  • Публичната покана;
  • Технически задания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6.

можете да изтеглите тук

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Абонаментно обслужване на машини в СП БФН”” с 6 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Абонаментно обслужване на 3 броя пликовачни машини „KERN” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД;

Обособена позиция 2: „Абонаментно обслужване на 2 броя термопринтери за баркод и матричен принтер „Принтроникс” за номерация в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД 

Обособена позиция 3: „Абонаментно обслужване на 20 броя полиграфически машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.

Обособена позиция 4: „Абонаментно обслужване на СТР система“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.

Обособена позиция 5: „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.

Обособена позиция 6: „Пълно абонаментно сервизно обслужване на 1 брой печатаща машина Xerox Work Centre 7428“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 30.03.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора; 2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код  9039914

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана18.03.2015 
Уведомяваме Ви, че оттегляме публикуваната на 18.03.2015 г. публична покана с уникален код 903991430.03.2015