Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9041238}: „Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”
Дата на публикуване27.04.2015
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП9041238
№ от деловоднаОП-8-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения:

  • Техническa спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение - Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6.

Приложенията можете да изтеглите тук

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на разхладителни напитки (изворна вода ) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 08.05.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9041238

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана27.04.2015 
Доклад от работата на Комисията11.06.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията11.06.2015 
Протокол 2 от работата на Комисията11.06.2015 
Сключен Договор 149/02.07.2015 за изпълнение08.07.2015 
Освободена гаранция за участие: 01.09.2015 г. на основание: чл.10, ал.2 от Договор 149/02.07.201528.09.2015Булминвекс-ГБ ЕООД