Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0004}: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
Дата на публикуване28.05.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0004
№ от деловоднаОП-9-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.3, чл.14, ал.1, т.1 и Решение по т.7 от Протокол № 8/27.03.2015 г. на Съвета на директорите на„Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции":

 

Обособ. поз. 1: Регионално управление „Западен регион”;
Обособ. поз. 2: Регионално управление „Южен централен регион”;
Обособ. поз. 3: Регионално управление „Югоизточен регион”;
Обособ. поз. 4: Регионално управление „Северен централен регион”;
Обособ. поз. 5: Регионално управление „Североизточен регион”;
Обособ. поз. 6: Централно управление на „БП” ЕАД.

 

Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук.

 • Прил. 1. Технически изисквания на възложителя
 • Прил. 2. Образец на оферта за участие
 • Прил. 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Прил. 4. Образец на представяне на участника
 • Прил. 5. Техническа оферта
 • Прил. 6. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Прил. 7. Образец на декларация по чл. 47 ,ал.1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки
 • Прил. 7.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Прил. 8. Списък строителство
 • Прил. 9. Образец на банкова гаранция за участие
 • Прил. 10. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
 • Прил. 11. Проект договор
 • Прил. 11.1 Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП
 • Прил. 12. Декларация за техническото оборудване
 • Прил. 13. Списък на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката
 • Прил. 14. Декларация по ЗИФОД, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Документация
 • Прил. А

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите ще се извърши от 11:00 ч. на 26.06.2015 г. /петък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2015-0004

 

 

 

 

На основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП освободени гаранции за участие:

на дата: 27.08.2015г. - .„БКС-Запад” АД  

 • Обособена позиция 1 - 3 000 лв.
 • Обособена позиция 2 - 2 100 лв.
 • Обособена позиция 3 - 1 500 лв.
 • Обособена позиция 4 - 2 400 лв.
 • Обособена Позиция 5 - 1 500 лв.
 • Обособена Позиция 6 - 1 500 лв.


На 28.08.2015 г.  върнати оригинали на банкови гаранции за участие на „Мегатурс-1”ЕООД

 • Обособена позиция 1 - 3 000 лв.
 • Обособена позиция 2 - 2 100 лв.
 • Обособена Позиция 6 - 1 500 лв.


На 28.08.2015 г.  върнати оригинали на банкови гаранции за участие на „ЕЛ ИНСТА”ЕООД

 • Обособена позиция 3 - 1 500 лв.
 • Обособена позиция 4 - 2 400 лв.
 • Обособена Позиция 5 - 1 500 лв.

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 30.11.2015
- 04.01.2016
- 29.01.2016
- 02.02.2016
 - 08.02.2016
 - 10.03.2016
 - 28.03.2016
 - 19.04.2016
 - 20.04.2016
 - 03.05.2016
 - 03.05.2016
   
   

 

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиИнформация за приключване на договор21.09.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП под номера 806408, 806409, 806410, 806411, 806412 и 806413 от 21.09.2017
Допълнително споразумение 2 към Договор 18811.10.2016 
Допълнително споразумение 2 към Договор 18611.10.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 18511.10.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 19025.08.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 18925.08.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 18825.08.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 18725.08.2016 
Допълнително споразумение 1 към Договор 18625.08.2016 
Сключен Договор 190 за изпълнение12.09.2015 
Сключен Договор 189 за изпълнение12.09.2015 
Сключен Договор 188 за изпълнение12.09.2015 
Сключен Договор 187 за изпълнение12.09.2015 
Сключен Договор 186 за изпълнение12.09.2015 
Сключен Договор 185 за изпълнение12.09.2015 
Информация за сключен договор11.09.2015Информацията е публикувана под номер 686952 на 10.09.2015 г. на сайта на АОП
Решение на Възложителя за класиране14.07.2015 
Доклад от работата на Комисията14.07.2015 
Протокол 3 от работата на Комисията14.07.2015 
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие30.06.2015На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие ще се извърши на 03.07.2015 год. (петък) от 09:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.
Протокол 2 от работата на Комисията30.06.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията29.06.2015 
Разяснение 1 относно постъпили запитвания15.06.2015 
Документация28.05.2015