Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9042844}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции"
Дата на публикуване16.06.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9042844
№ от деловоднаОП-11-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции:

 

Обособ. поз.1

„Доставка на пластмасови пломби;

Обособ. поз.2

„Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1A и Приложение № 1Б
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5,
  • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение № 6

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД” , обособената позиция; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 26.06.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9042844

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 05.11.2015
- 24.11.2015
-  

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана16.06.2015 
Разяснения 1 относно постъпили запитвания19.06.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията14.07.2015 
Доклад от работата на Комисията14.07.2015 
Сключен Договор 208 за изпълнение29.10.2015Обособ. поз. 2 - „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка”
Информация относно освободена на 01.12.2015 г. гаранция за изпълнение на договор 208 на основание: чл. 7 ал.1 от договора03.12.2015внесена от: Евротрейд 2000 ЕООД