Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9042880}: “Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции"
Дата на публикуване17.06.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9042880
№ от деловоднаОП-12-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции:

 

Обособ.поз. 1 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище;
Обособ.поз. 2 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико търново, РСЦ Горна оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово;
Обособ.поз. 3 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол;
Обособ.поз. 4 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали;
Обособ.поз. 5 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана;
Обособ.поз. 6 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС София-град, ОПС София-област, ОПСПерник, ОПСБлагоевград, ОПС Кюстендил и ЦУ;
Обособ.поз. 7 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БРСЦ;
Обособ.поз. 8 Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БФН.

 

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5,
  • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение № 6

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: “Абонаментното обслужване  и ремонта на климатични инсталации ще се изпълнява в обекти на „Български пощи” ЕАД в осем основни региона на територията на цялата страна, обособената позиция, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 29.06.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9042880

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

 

- 19.04.2016

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана17.06.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията28.07.2015 
Доклад от работата на Комисията28.07.2015 
Сключен договор № 191 за изпълнение11.09.2015Обособ. поз.№ 5: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана"
Сключен договор № 192 за изпълнение11.09.2015Обособ. поз.№ 6: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС София-град, ОПС София-област, ОПСПерник, ОПСБлагоевград, ОПС Кюстендил и ЦУ"
Сключен договор № 193 за изпълнение11.09.2015Обособ. поз.№ 8: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БФН"
Сключен договор № 196 за изпълнение11.09.2015Обособ. поз.№ 7: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в БРСЦ"
Сключен договор № 204 за изпълнение25.09.2015Обособ. поз.№ 1: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище"
Протокол 2 от работата на комисията01.12.2015Обособ. поз.№ 3: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен и ОПС Ямбол"
Протокол 3 от работата на Комисията01.12.2015Обособ. поз.№ 4: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали"
Сключен договор № 268 за изпълнение12.01.2016Обособ. поз.№ 4: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали"
Анекс 1 към Договор 26804.08.2016