Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9042898}: “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.
Дата на публикуване17.06.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9042898
№ от деловоднаОП-13-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  

 

Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Списък за доставка и разпределение на необходимите количества – Приложение № 2;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3;
  • Техническо предложение – Приложение № 4;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 5;
  • Проект на договор – Приложение № 6 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:
“Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 26.06.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е  ал.2 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9042898

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 04.02.2016
- 05.07.2016

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиСключен Договор 232/05.11.2015 г. за изпълнение09.12.2015 
Доклад от работата на Комисията14.07.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията14.07.2015 
Приложения към публичната покана17.06.2015