Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „БФН”
Дата на публикуване17.07.2015
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0005
№ от деловоднаОП-15-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.6 от Протокол №17/01.06.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на  Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към   „Български пощи” ЕАД

 

 

Вид на процедурата: Открита

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите тук.

 • Приложение № 1. Технически изисквания на възложителя
 • Приложение № 2. Образец на оферта
 • Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Приложение № 4. Образец на техническа оферта
 • Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайния срок на подаване на офертите
 • Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
 • Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 • Приложение № 10. Проект на договор за обществената поръчка
 • Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 17.08.2015 г. /понеделник/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

Обществената поръчка заедно с Решението и обявлението за възлагането й са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 00276-2015-0005

 

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация17.07.2015 
Разяснение 104.08.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията31.08.2015 
Съобщение на комисията относно отваряне на ценови оферти05.11.2015На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, комисията за провеждане на откритата процедура по ЗОП, съобщава, че ценовите оферти на участниците ( Плик 3) ще бъдат отворени на заседание, което ще се състои на 10.11.2015 г.(вторник) от 11:00 часа в гр. София, Зала 212 в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов” 1, бл.31. Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.
Протокол 2 от работата на Комисията26.11.2015 
Протокол 3 от работата на Комисията26.11.2015 
Доклад от работата на Комисията26.11.2015 
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител26.11.2015 
Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 620.01.2016вх.№ в АОП: Е-31-00-003550 дата в АОП: 19.01.2016 публикувано в АОП под номер: 708544
Сключен Договор 5/06.01.2016 за изпълнение08.02.2016