Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване31.07.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9044414
№ от деловоднаОП-17-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  

 

„Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5,
  • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение - № 6

 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД,  името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 11.08.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9044414

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана31.07.2015 
Разяснение 106.08.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията27.10.2015 
Доклад от работата на Комисията27.10.2015 
Сключен Договор № 12/08.01.2016 за изпълнение08.02.2016 
Допълнение 1/02.03.2016 към Договор 1210.03.2016