Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка покана {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"
Дата на публикуване31.07.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП9044418
№ от деловоднаОП-18-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции:

 

Обособ. поз. 1 Доставка на пликове с формат: С 6/5 (114 х 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД;
Обособ. поз. 2 Доставка на пликове с формат С 6 (114х162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114х200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД.

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6

 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите;; наименованието на поръчката: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции: за обособена позиция №................................./изписва се номера и наименованието на съответната позиция за която кандидатства участникът/; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до12.08.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора;

2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9044418

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 10.05.2016
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана31.07.2015 
Протокол от работата на Комисията27.10.2015 
Доклад от работата на Комисията27.10.2015 
Сключен Договор 13/08.01.2016 за изпълнение08.02.2016