Предмет на поръчкатаПублична покана за възлагане на обществена поръчка {9044984}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
Дата на публикуване18.08.2015
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП9044984
№ от деловоднаОП-20-2015
Възлагане чрезПублични покани

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Списък –място на изпълнение- Приложение № 2 
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3;
  • Техническо предложение – Приложение № 4;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 5;
  • Проект на договор – Приложение № 6;
  • Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 7

  

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите;; наименованието на поръчката: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”,името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 27.08.2015 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора;

2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9044984

 

 

 

 

Документация

ДокументиПриложения към публичната покана18.08.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията11.09.2015 
Доклад от работата на Комисията11.09.2015