Предмет на поръчкатаОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
Дата на публикуване21.08.2015
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0007
№ от деловоднаОП-21-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 „Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.4 от Протокол № 4/24.02.2015 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”:

 

Обособ. поз. №1 Доставка на строителни материали за РУ „Западен регион”;
Обособ. поз. №2 Доставка на строителни материали за ЦУ, БФН и БРСЦ;
Обособ. поз. №3 Доставка на строителни материали за РУ „Южен централен регион”;
Обособ. поз. №4 Доставка на строителни материали за РУ „Югоизточен регион” ;
Обособ. поз. №5 Доставка на строителни материали за РУ „Североизточен регион”;
Обособ. поз. №6 Доставка на строителни материали за РУ „Северен централен регион” ;
Обособ. поз. №7 Доставка на електро материали за РУ „Западен регион” ;
Обособ. поз. №8 Доставка на електро материали за ЦУ, БФН и БРСЦ;
Обособ. поз. №9 Доставка на електро материали за РУ „Южен централен регион”;
Обособ. поз. №10 Доставка на електро материали за РУ „Югоизточен регион”;
Обособ. поз. №11 Доставка на електро материали за РУ „Североизточен регион” ;
Обособ. поз. №12 Доставка на електро материали за РУ „Северен централен регион”

 

Вид на процедурата: Открита

 

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея, можете да изтеглите  тук

 • Приложение № 1. Технически изисквания на възложителя
 • Приложение № 2. Образец на оферта
 • Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 • Приложение № 4. Образец на техническа оферта
 • Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 • Приложение № 5 А – единични цени към ценова оферта
 • Приложение № 5 Б  - единични цени към ценова оферта
 • Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • Приложение № 7. Образец банкова гаранция за изпълнение
 • Приложение № 8. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 • Приложение № 9 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 • Приложение № 10. Образец на декларация за техническите възможности на участника
 • Приложение № 11. Проект на договор за обществена поръчка  


Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 24.09.2015 г. /четвъртък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 
Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 00276-2015-0007

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 29.01.2016
- 02.02.2016
- 29.02.2016
- 07,03,2016
- 07,03,2016
- 07,03,2016
- 07,03,2016
- 10.03.2016
- 10.03.2016
- 10.03.2016
- 10.03.2016
- 30.03.2016
- 19.04.2016
- 19.04.2016
- 20.04.2016
- 03.05.2016
- 12.05.2016
   
   

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация21.08.2015Решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка, документацията, заедно с приложенията към нея
Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка02.09.2015Решението е публикувано в Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 685635 и в Профила на купувача на „Български пощи” ЕАД
Съобщение относно отваряне на ценови оферти01.10.2015 
Протокол 1 от работата на Комисията27.10.2015 
Протокол 2 от работата на Комисията27.10.2015 
Протокол 3 от работата на Комисията27.10.2015 
Доклад от работата на Комисията27.10.2015 
Решение на Възложителя за класиране29.10.2015 
Сключен Договор 252/09.12.2015 за изпълнение18.12.2015 
Сключен Договор 253/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 254/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 255/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 256/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 257/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 258/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 259/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 260/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 261/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 262/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Сключен Договор 263/09.12.2015 за изпълнение21.12.2015 
Информация за сключен договор07.01.2016публикувана в сайта на АОП под номер 705754 на 06.01.2016
Допълнително споразумение към Договор 25311.04.2017